Sidhuvud

 

8 oktober 2020 Extra utskick

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare ULI till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. Rektorsbeslut angående planering av verksamhet för vårterminen bifogas. 

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 

 

(http://rektorsblogg.su.se)

Från möteshösten

Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll.

 

 

Rektorsbeslut med anledning av nya coronaviruset om planering av verksamheten vårterminen 2021

 

Under höstterminen har en stor del av Stockholms universitets undervisning och examination skett digitalt. Ett viktigt skäl till det är att universitetet följer gränsen om maximalt 50 personer vid allmänna sammankomster; många av föreläsningarna och examinationerna kan då bara genomföras digitalt. Undervisning på campus i mindre studentgrupper har skett under hösten. Det sker en tydlig utveckling mot hybridundervisning och -möten, där vissa deltar på plats och andra digitalt. Det är sannolikt en mötesform som fortsatt kommer att utvecklas, även om den för med sig vissa utmaningar. Vissa undervisningsmoment som till exempel laborationer, fältstudier och en del undervisning i mindre grupper har under hösten i huvudsak skett med fysisk närvaro under strikt iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Många institutioner har också, där så är möjligt, prioriterat undervisning på campus för förstaårsstudenter. För disputationer, som ofta har deltagare från hela världen, kan hybridlösningar till och med bli standard för framtiden.

 

Covid-19 kommer att följa oss under lång tid och inslaget av onlineundervisning kommer även under vårterminen att vara betydande. Universitetet måste även fortsatt se undervisning och examination i ett större sammanhang så att inte trängsel på campus eller kollektivtrafik leder till en ökad smittorisk. Vi kommer att se ökad hybridundervisning genom en ökad tillgång till fysiska "zoom-rum". Smittspridningen i Stockholmsregionen är också en osäkerhet som kan leda till förändringar på kort sikt.

 

Beslut

Detaljerad planering för undervisningen under vårterminen görs av institutionerna. Planering för första halvan av vårterminen meddelas studenterna på institutionens webbsida så snart som möjligt, dock senast den 15 december.

 

Beslutet bifogas.

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Anna Riddarström, anna.riddarstrom@su.se

 

IN ENGLISH

 

President´s decision on planning activities for spring 2021 and the new corona virus

 

A lot of Stockholm University’s instruction and examinations have been conducted digitally this term. An important reason for this is that, because the university adheres to the 50-person limit for gatherings, many of the lectures and examinations can only take place digitally. There has been a marked increase in hybrid teaching and meetings, where some people are physically present while others attend digitally. This will likely continue to be developed, even though hybrid solutions are sometimes challenging. Some forms of teaching – labs, field studies, and small groups – have been done in person this fall with close adherence to the Public Health Agency’s recommendations. Many departments have also prioritised on-campus instruction for first-year students in cases where it is possible. For dissertation defences, which often have international participants, hybrid solutions could even become standard in the future.

Covid-19 looks like it will be here a long time, and elements of online instruction will continue to play an important role in the spring. The University must continue to see the larger context of teaching and examinations to avoid crowding on campus or on public transit, which leads to an increased risk of transmission. We will see an increased in hybrid instruction through increased access to physical “Zoom rooms”. If levels of virus transmission change in the Stockholm area, all of this could change with short notice.

Decision:

Detailed planning for instruction in spring 2021 is done by the departments. Planning for the first half of the spring term should be communicated to the students via the department’s website as soon as possible, and on 15 December at the latest.

The decision is attached.

Office of the President. Contact: Anna Riddarström, anna.riddarstrom@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. Utskicken från 2011 och framåt finns tillgängliga i Mondo för mottagarna. Gå in på  ”Universitetsledn_info” och sedan till ”Filsamling". Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Linda Carlsson.