Beslut om ytterligare planering av verksamheten för vårterminen 2021 210121 (19 Kb)

 

Sidhuvud

 

21 januari 2021 Extra utskick

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

 

Information in english below

 

LEDNINGSBESLUT

 

Beslut med anledning av nya coronaviruset om planering av verksamheten vårterminen 2021

 

Sedan den 18 mars 2020 har en stor del av Stockholms universitets undervisning och examination skett digitalt. Under hösten 2020 har viss undervisning bedrivits på campus. Fr.o.m. den 24 november 2020 gäller att inga salstentamina ska genomföras. Däremot får examination på plats genomföras för mindre grupper. Vidare ska undervisning och examination på campus begränsas till maximalt åtta studenter. Överbibliotekarien har i uppdrag att löpande utvärdera läget och vid behov vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö för personal och studenter på Stockholms universitetsbibliotek.

 

Detaljerad planering för undervisningen under vårterminen har gjorts av institutionerna. Planering för första halvan av vårterminen har meddelats studenterna på institutionens webbsida.

 

Covid-19 fortsätter att i hög grad påverka universitetets verksamhet även under 2021. Undervisning och examination kommer därför att under hela vårterminen i huvudsak behöva genomföras digitalt. Alla som befinner sig på campus ska hjälpas åt att minska smittspridningen i enlighet myndigheternas rekommendationer och regler.

 

Beslut

Undervisning och examination vid Stockholms universitet ska fortsätta att huvudsakligen bedrivas digitalt under vårterminen 2021 och tills vidare i linje med de former som gällt under den senare delen av höstterminen 2020. Detta innebär fortsatt att undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro inte får samla fler än åtta personer och att inga salstentor ges. Detaljerad planering för undervisningen under vårterminen görs av institutionerna. Planering för hela vårterminen meddelas studenterna på institutionens webbsida så snart som möjligt, dock senast den 2021-02-28.

 

Beslutet bifogas.

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Anna Riddarström, anna.riddarstrom@su.se

 

IN ENGLISH

 

President´s decision on planning activities for spring 2021 in view of the new Corona virus

 

Since 18 March 2020 much of Stockholm University’s teaching and examinations has been conducted digitally. During autumn 2020 some instruction has taken place on campus. From 24 November 2020 the following applies: no hall-based exams shall be conducted, though on-site exams may be carried out for smaller groups. Teaching and exams on campus shall be limited to a maximum of eight students. Furthermore, the Library Director has been assigned the task of continuously evaluating the current situation and, if necessary, implementing further measures to ensure a safe working environment for staff and students at Stockholm University Library.

 

Detailed planning for instruction in spring 2021 has been done by the departments. Planning for the first half of the spring term has been communicated to the students via the department’s website.

 

Covid-19 will continue to have a major impact on the university’s activities during 2021. Teaching and examination will therefore need to be carried out digitally throughout the spring term as a rule. Everyone on campus must help to reduce the spread of infection in accordance with the authorities’ recommendations and rules.

 

Decision

During the spring term 2021, teaching and exams at Stockholm University shall primarily be conducted online, similar to what has applied to teaching and exams during the latter part of the autumn term 2020. This means that teaching activities that require physical attendance must not bring together more than eight persons and that no hall-based exams shall be conducted. Detailed planning for instruction during spring 2021 is done by the departments. The plan for the entire spring term should be communicated to the students via the department’s website as soon as possible, and on 28 February at the latest.

 

The decision is attached.

 

Office of the President. Contact: Anna Riddarström, anna.riddarstrom@su.se

 

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. 

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson, per.larsson@su.se.

 

Ansvarig utgivare: t.f. kommunikationschef Liselott Törngren.