Sidhuvud

 

2 november 2020 Extra utskick

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare ULI till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

Information in English below

 

LEDNINGEN INFORMERAR

 

Information angående skärpta allmänna råd

 

För Stockholms län gäller från 29 oktober skärpta allmänna råd för att minska smittspridningen av covid-19. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Stockholm universitets ledning vill meddela följande angående de nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten:

  • Stockholms universitet har varit återhållsamma med övergång till undervisning på campus och utrymmet för att minska omfattningen av fysisk undervisning är för många institutioner litet. Institutionerna ombeds ändå att se över den planerade fysiska närvaron och överväga om ytterligare delar av undervisningen ska flyttas online.
  • Uppmaningen att arbeta hemma och att möjliggöra arbete hemma så långt möjligt givet verksamhetens behov kvarstår.
  • Universitetsbiblioteket är en viktig resurs för studenter och personal. För att medge att besök sprids över dagen kommer bibliotekets öppettider tills vidare att vara oförändrade.
  • Säkerheten vid fysiska tentamina är viktig och universitets åtgärder beskrivs här.

Universitetsledningen. Kontaktperson: Astri Muren, astri.muren@ne.su.se 

 

IN ENGLISH

 

Information regarding stricter Covid-19 guidelines

 

Beginning 29 October, the general recommendations to decrease the risk of transmission in the Stockholm area have been intensified. Read more at the Public Health Agency website (in Swedish). English information at Krisinformation.se

 

Stockholm University's Senior Management Team would like to announce the following regarding the new guidelines from the Public Health Agency of Sweden:

  • Stockholm University has been restrained in the transition to on-campus instruction and, for many departments, there is little room to further reduce amount of in-person instruction. Nevertheless, departments are asked to review planned, in-person activities and to consider whether even more instruction can be moved online.
  • The recommendation remains to work from home and to make working from home possible, to the extent possible taking into account the needs of the department.
  • The university library is an important resource for students and staff. To allow for visits to be spread over the day, the library hours will remain unchanged.
  • Safety at in-person examinations is important and the university’s measures are described here.

Stockholm University's Senior Management Team. Contact: Astri Muren, astri.muren@ne.su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. Utskicken från 2011 och framåt finns tillgängliga i Mondo för mottagarna. Gå in på  ”Universitetsledn_info” och sedan till ”Filsamling". 

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: t.f. kommunikationschef Liselott Törngren.