Sidhuvud

 

9 december 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

 

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 26 november – 8 december

 

(http://rektorsblogg.su.se)

En ny institution för ämnesdidaktik

 

WISE – och ny regering


Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll

 

INFORMATION MED ANLEDNING AV PANDEMIN

 

Covid-19: Nya rekommendationer från och med 8 december

 

Den 7 december aviserade regeringen och Folkhälsomyndigheten att nya rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19 införs från och med 8 december.

 

De nya rekommendationerna innebär bland annat uppmaningar:

 • Till arbetsgivare om att om möjligt genomföra möten digitalt i stället för fysiskt, undvika större samlingar, möjliggöra för anställda att i viss mån arbeta hemifrån, samt vidta åtgärder för att personal ska kunna hålla avstånd.
 • För lärosäten såsom universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning om att undvika större samlingar där det inte är möjligt att hålla avstånd.
 • Till vuxna personer om att de bör hålla avstånd i offentliga miljöer, undvika miljöer med trängsel, välja andra transportsätt än kollektivtrafiken om möjligt och att använda munskydd vid trängsel i kollektivtrafik.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har varit tydliga i direktkontakt med universitet och högskolor att rekommendationerna inte är riktade mot lärosätenas kärnverksamheter. Undervisning och examination på campus ska till exempel fortsätta att bedrivas enligt plan, även om viss anpassning kan göras för att hålla nere risken för smittspridning.

 

För Stockholms universitets del innebär de nya rekommendationerna följande:

 

Utbildning

 • Undervisning och examination ska fortsätta att bedrivas så som tidigare planerat, med undantag för att i den mån det sker i större grupper (t ex storföreläsningar) ska vi se till att den genomförs i lokaler som medger att studenter kan hålla avstånd. Om det av lokalskäl inte är möjligt att undvika trängsel vid enskilda undervisnings- eller examinationstillfällen i större studentgrupper bör dessa genomföras digitalt.

För universitetets övriga verksamhet

 • Större evenemang eller samlingar (med fler än 100 deltagare) ska endast genomföras så länge smittskyddsåtgärder kan vidtas enligt de rekommendationer som infördes 1 december. Läs mer här 
 • Möten bör genomföras så att det går att delta digitalt istället för fysiskt där så är möjligt.
 • Anställda bör beredas möjlighet att delvis arbeta hemifrån så länge verksamheten kan bedrivas normalt. Det är ansvarig chef som beslutar om möjligheten till hemarbete. Om detta inte är möjligt bör åtgärder vidtas så att medarbetare kan hålla avstånd och underlätta för medarbetare att undvika kollektivtrafik i rusningstid.
 • Andra interna evenemang, t ex julbord, kan genomföras så länge Folkhälsomyndighetens generella råd och rekommendationer följs. Läs mer här
 • Kravet på läkarintyg för att få smittbärarpenning tas bort.
 • Möjligheten för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning (VAB) förlängs, om t ex skolor eller förskolor stängs.
 • Ersättning för karensavdrag återinförs för anställda.

Universitetet fortsätter att följa utvecklingen och återkommer om ändringar av rekommendationerna aviseras.

 

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Lönekostnadspåslag för 2022

 

Arbetsgivarverket har nu fastställt uppgifterna om skatter och avgifter för 2022. Med utgångspunkt från det har Stockholms universitet fastställt generellt LKP-påslag till 54,4 %. I budget blir påslaget 56,155 % inkl schablon för semestertillägg.


Personalavdelningen. Kontaktperson: Marie Högström, marie.hogstrom@su.se

 

 

 

Catering i Albano

 

Nu kan universitetets alla verksamheter ta del av Proviant Albanos cateringtjänster, som beställs via direktkontakt med restaurangen. Observera att det är ett tilläggsavtal och att leverans endast avser lokaler i Albano. Mer information och kontaktuppgifter: Catering i Albano

 

Inköps- och upphandlingssektionen, Ekonomiavdelningen, Kontaktas via: Serviceportalen

 

 

 

Karriärvägar inom akademin – möjligheter och hinder

 

Den 21 januari anordnas ett digitalt seminarium om karriärvägar i akademin. Vid seminariet presenterar Lisbeth Söderqvist och Stina Gerdes Barriere Vetenskapsrådets rapport ”Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning”. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor.

 

Seminariet avslutas med en panel, modererad av prorektor Clas Hättestrand. I panelen deltar prodekan Lena Mäler, Naturvetenskapliga fakulteten och vicedekan Magnus Nermo, Samhällsvetenskapliga fakulteten. Panelen kommer att reflektera över hur vi kan ta resultaten som framkommer i rapporten vidare inom universitetet.

 

Seminariet riktar sig till områdes- eller fakultetsledningar, ledamöter och handläggare i lärarförslagsnämnder, prefekter och övriga intresserade.

 

Tid: 21 januari 2022, kl. 9.00 – 10.00.

Plats: Zoom https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62484090495

Länk till evenemanget

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Lovisa af Petersens, lovisa.petersens@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: Kommunikationschef Johan Brandt