Sidhuvud

 

8 april 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

 

Information in English below

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 29 mars – 7 april

 

(http://rektorsblogg.su.se)

Krav från svenska lärosäten: Frige Dr Djalali med omedelbar verkan!

 

Strindberg tillgängliggjord


Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll.

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Ny tillförordnad ekonomichef

 

Ekonomichef Pia Grankvist tillträder som ekonomichef vid Vetenskapsrådet den 12 april. Upphandlingschef Susanne Ekman är utsedd som tillförordnad ekonomichef från och med 12 april. Rekrytering av ny ekonomichef kommer att inledas inom kort.

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Åsa Borin, asa.borin@su.se

 

 

 

Information till chefer om rutin för rehabilitering av anställda

 

Stockholms universitets rutin för rehabilitering av anställda är nu klar och publicerad under fliken Rehabilitering i HR-guiden på Medarbetarwebben.
Rutinen innehåller bland annat allmän information om rehabilitering, rutin för hantering av dokumentation, förtydligande av ansvar i rehabiliteringsprocessen, detaljerad beskrivning av rehabiliteringsprocessen med digitala miniutbildningar samt en verktygslåda där du som chef hittar mallar och dokument som kan användas vid hantering av rehabiliteringsärenden.

Ur rutinen:

 • Arbeta förebyggande med rehabilitering. Uppmärksamma tidiga signaler, upprepad korttidssjukfrånvaro och agera.
 • Vid sjukskrivning – håll kontakten med medarbetaren och dokumentera alla viktiga händelser i ärendet.
 • Läkarintygen behåller ni kvar på institutionen/motsvarande. Medarbetaren ska lämna in hela läkarintyget (bara diagnosen får döljas). Anledningen är att vi som arbetsgivare behöver informationen för att kunna bedöma rätten till sjuklön, rätten till sjukfrånvaro samt planera medarbetarens återgång i arbete.
 • Senast dag 30 ska chefen och medarbetaren upprätta plan för återgång i arbete.
 • Vid längre sjukfall ser ni till att formellt avsluta rehabiliteringen.
 • Ta hjälp och stöd när du behöver det. Du kan diskutera ärendet med din rådgivare vid Personalavdelningen eller ta hjälp av företagshälsovården.
 • Använd våra mallar och dokument i Verktygslådan för chefer.

 

Informationsseminarier till chefer med rehabiliteringsansvar
Under våren och hösten 2021 kommer Personalavdelningen att bjuda in alla chefer till digitala informationsseminarier där den nya rutinen för rehabilitering av anställda presenteras. Administrativa chefer på institutionerna och alla chefer i förvaltningen är välkomna att anmäla sig till vårens seminarier här. Liknande seminarier planeras för prefekter under hösten 2021.

 

Personalavdelningen. Kontaktperson: Kamila Jonsson, kamila.jonsson@su.se

 

IN ENGLISH

 

New acting head of the Finance Office

 

Pia Grankvist, head of the Finance Office, will assume the role of chief financial officer at the Swedish Research Council on 12 April. The head of the Procurement section, Susanne Ekman, has been appointed acting head of procurement. The process of recruiting a new head of the Finance Office will begin shortly.

 

Office of the President. Contact: Åsa Borin, asa.borin@su.se

 

 

 

New procedure for occupational rehabilitation of employees

 

Stockholm University's Procedure for rehabilitation of employees is now complete and published under section Rehabilitation at the Staff Web.

The procedure includes general information about rehabilitation, procedure for handling documentation, clarification of responsibilities in the rehabilitation process, detailed description of the rehabilitation process with digital mini-courses and a toolbox where you as a manager find templates and documents that can be used in handling of rehabilitation cases.

 

From the procedure:

 • Work preventively with rehabilitation. Pay attention to early signals, repeated short-term sick leave and act on the signs.
 • When your employee is on sick leave – keep in contact and document all important events in the case.
 • You keep the medical certificates at the department/equivalent. The employee must submit the entire medical certificate (only the diagnosis may be hidden). The reason is that we as employers need the information to be able to assess the right to sick pay, the right to sick leave and plan the employee's return to work.
 • No later than the day 30 in sick leave period, the manager and employee must draw up a return to work plan.
 • If your employee has been on longer sick leave, make sure that you formally complete the occupational rehabilitation when your employee is no longer on sick leave.
 • Get help and support when you need it. You can discuss the matter with your HR specialist/adviser at the HR Office or get help from the occupational health service.
 • Use our templates and documents in the Toolbox for managers.

Information seminars for managers with rehabilitation responsibilities

During the spring and autumn of 2021, the HR Office will invite all managers to digital information seminars where the new procedure for rehabilitation of employees will be presented. The seminars will be in Swedish. Heads of administration at the departments and all managers at the University Administration are welcome to register for the spring seminars here. Similar seminars are planned for heads of departments during the autumn of 2021.

 

Human Resources Office. Contact: Kamila Jonsson, kamila.jonsson@su.se.

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se.

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Johan Brandt.