Sidhuvud

 

4 juni 2020

    Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Universitetets ledningsinformation

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare ULI till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. Information om vad som hänt vid universitetet och i omvärlden senaste tiden bifogas.

Information in English below.

REKTORS BLOGG

Rektors blogginlägg 29 maj

 

Nya besked från regeringen och Folkhälsomyndigheten

avdelningar informerar

Enkät undersöker vårens distansundervisning

Stockholms universitet genomför en enkätundersökning för att ta reda på hur studenter och lärare upplevde att delta i undervisningen respektive undervisa på distans under våren. Då det finns en risk att en del av undervisningen kommer att ske webbaserat även i höst vill universitetet utveckla och anpassa undervisningen för att stödja studenters lärande. Enkätsvaren kommer att vara betydelsefulla i universitetets fortsatta planering och utveckling av undervisningen. Enkätundersökning är en del i universitetets samarbete inom det så kallade CALIE-projektet.
 

Enkäten kommer att finnas på både svenska och engelska. I veckan kommer enkäterna att skickas ut till alla institutioner via institutionernas pedagogiska kontaktpersoner och studierektorer. De ansvarar sedan för att enkäten distribueras till de lärare och studenter som varit involverade i vårens kurser online. Under sommaren kommer resultatet att bearbetas både på institutionsnivå och på övergripande universitetsnivå. Resultaten från enkäten kommer förhoppningsvis att presenteras tidigt i höst, men institutionerna kommer att kunna ta del av deskriptiv data praktiskt taget så snart enkäterna stängt i slutet av juni.

 

Centrum för universitetslärarutbildning. Kontakt: Klara Bolander Laksov, klara.bolander.laksov@edu.su.se 

 

Distansstudier och uppehållstillstånd för internationella studenter

På Migrationsverkets hemsida finns en ny Q&A-sida med information om vad som gäller kring uppehållstillstånd för internationella studenter under rådande omständigheter:
 

Studentavdelningen. Kontakt: Clara Tortellini, study@su.se 

 

Digitalt mottagande av nya studenter

Det blir ett digitalt mottagande av nya studenter till hösten. Fredagen 28 augusti kommer båda seminarieprogrammen att sändas – Välkomstdagen (svenska) och Orientation Day (engelska). Mässan som brukar ha hållits i anslutning i Aula Magna kommer att ske samma dag i digital form. Syftet med mässan är att tillgängliggöra de viktigaste stödfunktionerna för nya studenter så att de kan få den hjälp de behöver för att komma igång med sina studier.

Kl. 11.00­-12.00 Välkomstdagen seminarieprogram (sve)

Kl. 12.00-13.00 Orientation Day (eng)

Kl. 12.00-16.00 Digital Välkomstmässa/Welcome Fair (sve/eng)
 

Planering pågår, även av andra aktörer som t.ex. Biblioteket och Studie- och språkverkstaden. All information kommer att publiceras på webbsidorna: su.se/valkomstaktiviteter
su.se/welcomeactivities
 

Studentavdelningen. Kontaktpersoner: Välkomstaktiviteter – Therese Jonsson, therese.jonsson@su.se Welcome Activities – Adriana Jimenez, exchange@su.se

 

Ny webbsida för chefer med anledning av coronakrisen

Med anledning av coronakrisen har Personalavdelningen skapat en särskild sida för chefer på webben. Där samlas information och tips för chefer att kunna leda verksamheten på distans. Du hittar sidan här.
 

Personalavdelningen. Kontakt: Karin Steffensen, karin.steffensen@su.se.

 

Ansökningar om öppen nätbaserad utbildning välkomnas i rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning

Den pågående utlysningen av omgång 6 av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning kompletteras härmed till att även välkomna ansökningar om öppen nätbaserad utbildning, det vill säga skapande och tillgängliggörande av öppna online-kurser som inte ger högskolepoäng och inte ersätts genom de vanliga ersättningsmodellerna.
 

Bakgrunden till kompletteringen är att regeringen har avsatt medel till universitetet som avser åtgärder för att möjliggöra ett ökat utbud av öppen nätbaserad utbildning, exempelvis genom att ordinarie distanskurser tillgängliggörs som öppen nätbaserad utbildning.

Läs mer om regeringens satsning.

Läs mer om rektors kvalitetsmedel.

 

Rektors kansli, Ledningssekretariatet. Kontakt: Anna-Karin Björling, anna-karin.bjorling@su.se

 

Ny rutin för behörighet att beställa/hämta nycklar och passerkort

Vi förenklar rutinerna kring hanteringen att beställa/hämta nycklar och passerkort. Fr.o.m. 1 juli kan prefekter, administrativa chefer och SUKAT-ansvariga själva ge behörighet till sina medarbetare att beställa nycklar och passerkort för sina respektive institutioner – inget ärende behöver skapas i Serviceportalen. Detta underlättar för institutioner och avdelningar att hantera och kontrollera vilka personer som har behörighet, eller ta bort behörighet från dem som inte längre behöver den.

Läs mer om ny rutin för att beställa/hämta nycklar och passerkort.

 

Fastighetsavdelningen, Sektionen för service, Kontakt: servicecenter@su.se

 

HÄNT VID UNIVERSITETET OCH I OMVÄRLDEN

Till utskicket bifogas ett dokument med information om vad som hänt vid universitetet och i omvärlden senaste tiden.

In english

Survey about spring’s distance learning

Stockholm University is conducting a survey to understand teachers’ and students’ experiences of “regular” and online instruction during the spring. Because there’s a chance that some instruction will remain online in the fall, the university wants to develop and adapt its instruction to support student learning. Survey answers will be important to the university’s continued planning and development of instruction. The survey is part of the university’s collaboration in the CALIE-project.

The survey will be available in Swedish and English. During the week, surveys will be mailed to every department through the department’s teaching contact person and the director of studies for further distribution to the teachers and students who have been involved in online courses this spring. During the summer the results will be processed at the departmental and university-wide levels. Results from the survey will hopefully be presented early in the fall, but departments will have access to the descriptive data essentially as soon as the survey is closed at the end of June.

Centre for the Advancement of University Teaching, Contact: Klara Bolander Laksov, klara.bolander.laksov@edu.su.se.

 

Distance learning and residence permits for international students

On the Swedish Migration Agency’s website there is a new Q&A page with information on what applies to residence permits for international students under current circumstances.


Student Services. Contact: Clara Tortellini, study@su.se

 

Digital welcome days for new students

New student welcome activities will be digital this fall. On Friday, 28 August, Välkomstdagen (Swedish) and Orientation Day (English) will both be broadcast. The exhibition fair that is traditionally in Aula Magna will also be held on the same day in a digital format. The purpose of the exhibition is to make the most important study support functions more available to students so they get the help they need.

 

11:00-12:00 Välkomstdagen seminar programme (Swedish)

12:00-13:00 Orientation Day (English)

12:00-16:00 Digital Välkomstmässa/Welcome Fair (Swedish/English)

 

Planning is ongoing, and includes others like the library and study and language support. All information will be published on these websites:

su.se/valkomstaktiviteter
su.se/welcomeactivities
 

Student Services, Contact: Välkomstaktiviteter: Therese Jonsson, therese.jonsson@su.se Welcome Activities: Adriana Jimenez, exchange@su.se

 

Applications regarding open, net-based education for the President’s fund for quality development in higher education

Round 6 of applications for the President’s fund for quality development in higher education is hereby expanded to welcome applications for open, net-based education, that is to say, projects which create and expand the accessibility of open, online courses that do not grant higher education credits and are not funded through the current funding models.
 

The background for this expansion is that the government has set aside funds for universities that make an effort to increase the offerings of open, net-based educations by, for example, making normal distance courses available as open, net-based education.

Read more about the government initiative. (Only in Swedish.)

Read more about the President’s quality fund. (Only in Swedish.)
 

Office of the President. Contact: Anna-Karin Björling, anna-karin.bjorling@su.se

 

New routine for authorization to order/pick-up of keys and access cards

The procedure regarding to authorize ordering/picking-up of keys and access cards, has been simplified. As from the 1 of July, department heads, administrative managers and SUKAT-executives can authorize their employees to order keys and access cards to their own departments – no case needs to be registered in Serviceportalen. This change is aimed to make it easier for departments and offices to manage and control which persons are authorized, or to remove authorization from those who no longer need it.

Read more about new routine for authorization to order/pick-up of keys and access cards. (Only in Swedish)
 

Property Management Office, Section for service, Contact: servicecenter@su.se

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut två gånger varje månad, och med extrautskick om särskilda behov finns. Utskicken från 2011 och framåt finns tillgängliga i Mondo för mottagarna i gruppen ”Universitetsledn_info” och sedan till ”Filsamling”.

Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Linda Carlsson.