Sidhuvud

 

3 juni 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare.

 

Bifogat finns information om vad som hänt vid universitetet och i omvärlden senaste tiden.

 

Information in English below

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 19 maj – 2 juni

 

(http://rektorsblogg.su.se)

Ett första steg mot ett öppet campus

 

Slutkonferens för CALIE-samarbetet

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Medarbetarundersökning vid universitetet påbörjas till hösten

 

Till hösten inleds arbetet med att genomföra en medarbetarundersökning vid Stockholms universitet. Undersökningen är uppdelad i tre delar:

  1. Doktorandernas arbetssituation (höstterminen 2021) – målgrupp doktorander
  2. Arbetsklimat, ledarskap och utvecklingssamtal (vårterminen 2022) – målgrupp alla anställda
  3. Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling (höstterminen 2022) – målgrupp alla anställda

År 2016 beslutade rektor att samtliga institutioner, centrumbildningar under fakulteter samt förvaltningsavdelningar vid Stockholms universitet regelbundet ska genomföra medarbetarundersökningar för att följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Under 2017–2020 genomfördes en medarbetarundersökning vid hela universitetet. Medarbetarundersökningen 2021–2022 ska ses som fortsättning på Stockholms universitets arbete att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Information om medarbetarundersökningen kommer att samlas på webbsidan Medarbetarundersökning 2021–2020.

 

Personalavdelningen. Kontakt: medarbetarundersokning@su.se

 

 

 

Förtydligande från exportkontrollhandläggare: Bara produkter som ska exporteras behöver klassificeras

 

ISP, Inspektionen för strategiska produkter, ålade ursprungligen universitetet att klassificera alla produkter och teknik med avseende på om det var PDA (produkter med dubbla användningsområden). Efter en diskussion med flera lärosäten, däribland SU, har ISP ändrat sina krav till att bara de produkter och den teknik som ska exporteras behöver klassificeras.

 

Produkter med dubbla användningsområden är produkter, programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål.

 

Kontaktperson: Lars Resman, exportkontrollhandläggare, lars.resman@su.se

 

 

 

HÄNT VID UNIVERSITETET OCH I OMVÄRLDEN

 

Till utskicket bifogas ett dokument med information om vad som hänt vid universitetet och i omvärlden senaste tiden.

 

IN ENGLISH

 

Employee survey at Stockholm University to begin in autumn

 

This autumn, work will begin on conducting an employee survey at Stockholm University. The survey is divided into three different parts:

  1. Doctoral students' work situation (autumn semester 2021) – target group: doctoral students.
  2. Work climate, leadership and development talks (spring semester 2022) – target group: all employees.
  3. Harassment, sexual harassment and abusive treatment (autumn semester 2022) –  target group: all employees.

In 2016, the University President decided that all departments, centres within faculties and administrative offices at Stockholm University shall conduct employee surveys on a regular basis, in order to follow up the organizational and social work environment.

During 2017–2020, an employee survey was conducted across the entire university. The employee survey 2021–2022 is a continuation of work by Stockholm University to improve the organizational and social work environment.

Information about the survey will be collected on an employee survey website (in Swedish). 

Human Resources Office. Contact: medarbetarundersokning@su.se

 

 

 

Only products to be exported must be categorized

 

Previously the Inspectorate for Strategic Products, ISP, required the University to categorize all products and technologies regardless of whether they were dual-use items or not. ISP has after a discussion with SU and several other universities, changed their requirements so that only products and technology which are to be exported need to be categorized.

 

Dual-use products are products, software and technology that can be used for both civilian and military purposes.

 

Contact person: Lars Resman, export control manager, lars.resman@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se.

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Johan Brandt.