Sidhuvud

 

28 oktober

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

Bifogat finns information om vad som hänt vid universitetet och i omvärlden under den senaste tiden.

 

Information in English below

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 11 oktober – 27 oktober

 

(http://rektorsblogg.su.se)


SUHF:s årskonferens och förbundsförsamling – grattis LTU 50 år!


Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Universitetsgemensam kvalitetskonferens den 26 november

 

Stockholms universitetets första universitetsgemensamma kvalitetskonferens går av stapeln via Zoom den 26 november, 2021, kl. 9-12.

Konferensen syftar till erfarenhetsutbyte över områdes- och fakultetsgränser kring kvalitetssäkring för utveckling av utbildning – med fokus på goda exempel och utvecklingsområden. På programmet står bland annat universitetets utbildningsgranskningar, erfarenheter från Årets lärare och UKÄ:s granskning av universitetets kvalitetssäkringsarbete.

 

Preliminärt program:
-    Välkommen och inledning – Clas Hättestrand, prorektor
-    Universitetets utbildningsgranskningar – goda exempel och utvecklingsområden
-    Årets lärare – presentationer och samtal om goda exempel från undervisning
-    Studentinflytande för utveckling av utbildning – Stockholms universitets studentkår
-    UKÄ:s granskning av universitetet – Clas Hättestrand, prorektor
-    Frågestund, avslutning och utvärdering av konferensen

 

Konferensen vänder sig främst till utbildningsansvariga på olika nivåer, men också övriga anställda och studenter vid Stockholms universitet med intresse för det interna kvalitetsarbetet.

 

Anmäl dig här. Sista anmälningsdag är 18 november.

Information om konferensen publiceras kontinuerligt här.

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Anna-Karin Björling, anna-karin.bjorling@su.se

 

 

 

Preliminär utbildning i transport av farligt gods (ADR) under vecka 48

 

Många institutioner använder sig av kemikalier av olika typer i fält för bland annat provtagningar och fältlaborationer. De transporter som sker måste därför alltid uppfylla den transportlagstiftning som finns, vilket i dessa fall är lagstiftningen om transport av farligt gods.

 

 

Om du ska transportera kemikalier, eller är delaktig i transporten utan att vara förare, måste du ha genomgått en så kallad ADR-utbildning. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. För mer information, se MSBs hemsida: ADR-utbildning (msb.se).

 

Under hösten genomförs ADR-utbildning någon gång under vecka 48 (29 november–3 december). För att kunna matcha ditt önskemål om när utbildningen ska hållas ber vi dig fylla i formuläret nedan.

 

Ange önskad tid i formuläret genom att klicka här

 

Fastighetsavdelningen. Kontaktperson: Johan Fång, johan.fang@su.se

 

 

 

Ny webbaserad utbildning för studentrepresentanter

 

I nära samarbete med Stockholms universitets studentkår (SUS) har Stockholms universitet tagit fram en webbaserad utbildning för studentrepresentanter.

 

Syftet med utbildningen är att stödja studentrepresentanterna i sitt uppdrag och sin lagliga rätt att utöva inflytande över utbildningen. Utbildningen utgörs framför allt av ett tiotal korta filmer, t.ex. om universitetets syn på studentinflytande, universitetets organisation, olika sätt att påverka, samt rättigheter och skyldigheter.

 

Flera av filmerna har tillhörande uppgifter. Filmen om rättigheter och skyldigheter innehåller t.ex. ett quiz där man kan testa sina kunskaper om universitetets Regler för studentinflytande. I filmerna deltar bland annat lärare, ledning och studentrepresentanter. I en film berättar t.ex. Astrid Söderbergh Widding om universitetets syn på studentinflytande.

 

Utbildningen riktar sig främst till studentrepresentanter, men flera av filmerna är även relevanta för personal. Utbildningen kompletterar också den introduktion som ordföranden eller motsvarande i varje beslutande eller beredande organ eller grupp ska se till att varje ny studentrepresentant får.

 

Utbildningen är textad på svenska och kommer inom kort att översättas till engelska. Kortlänk till utbildningen: su.se/studentrepresentant.

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Anna-Karin Björling, anna-karin.bjorling@su.se

 

IN ENGLISH

 

Preliminary ADR Training for transport of dangerous goods during week 48

 

Many departments use chemicals of various types in the field for activities such as sampling and field laboratories. The transport of such chemicals must always comply with existing transport legislation, which in this case is the legislation on the transport of dangerous goods.

 

If you are going to transport dangerous goods, or are involved in the transport even though you are not a driver, you must have completed an ADR training.

 

During the autumn, an ADR training will be conducted sometime during week 48 (November 29– December 3). In order to match your wishes concerning dates with our planning we ask you to fill in the form below.

 

Enter the desired time for the training by clicking this link.

 

Property Management Office. Contact: Johan Fång, johan.fang@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se.

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Johan Brandt.