Beslut med anledning av coronaviruset om planering infor varterminen 2022 211222 (52 Kb)

 

Sidhuvud

 

22 december 2021 – Extra utskick

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

Information in English below.

 

LEDNINGSBESLUT

 

Beslut med anledning av coronaviruset om planering inför vårterminen 2022

 

Fr.o.m. 23 december 2021 gäller nya allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19:

 • När det gäller universitet och högskolor så bör undervisning i största möjliga mån bedrivas på plats med lämpliga smittskyddsåtgärder. Undervisning på delvis distans kan användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, till exempel vid större föreläsningar, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Studerande som har svårigheter att studera hemma eller av annan anledning har särskilda behov bör prioriteras för att undervisas på plats i utbildningslokalerna. Även utbildningar som har specifika behov av undervisning, exempelvis praktiska moment, bör ske på plats i undervisningslokalerna. Detsamma gäller tentamina och examinationer vilka bör göras på plats i lokalerna, med lämpliga smittskyddsåtgärder till exempel vid in- och utpassering i lokalerna.
 • Rekommendationen som gäller att undvika trängsel i kollektivtrafiken ska inte ses som ett hinder för elever och studerande att ta sig till och från utbildningen.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer och utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapet och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.

Vid Stockholms universitet implementeras de nya besluten och rekommendationerna med utgångspunkt i följande bedömningar.

 

Utbildning

 • Undervisning och examination kan till stor del fortsätta att ges på campus, men med inslag och delar på distans där det är motiverat för att minska trängseln i lokalerna. Institutionerna/motsvarande ska som tidigare besluta vilka undervisningsmoment och examinationer som ska genomföras på campus med lämpliga smittskyddsåtgärder och vilka som ska genomföras på distans. Det pedagogiska värdet av fysisk undervisning ska vara vägledande för vad som ges på campus respektive distans. Det bör också eftersträvas att samtliga utbildningar som normalt är campusförlagda har delar av undervisningen på campus så att inte dessa studentgrupper helt saknar campusundervisning.
 • Planerade salstentamina bör i så hög utsträckning som möjligt genomföras fysiskt av rättssäkerhetsskäl. Åtgärder har vidtagits av tentamensservice för att kunna genomföra salstentamina så att det går att hålla avstånd.
 • Disputationer och licentiatseminarier ska genomföras så att det finns möjlighet att delta digitalt.
 • Vägledande för planering av undervisning och examination är att trängsel ska undvikas och större samlingar av undervisningsgrupper i andra sammanhang än vid salstentamina bör undvikas.
 • Studenterna ska tydligt informeras om i vilka former undervisning och examination kommer att ske.

 

Övrig verksamhet

 • Vid evenemang eller samlingar med fler än 20 personer men maximalt 500 ska deltagarna vara sittande, max åtta personer i varje sällskap och med avstånd mellan sällskapen. Möjligheten av kontroll av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd tillämpas i nuläget inte vid Stockholms universitet.
 • Anställda ska arbeta hemifrån så länge verksamheten kan bedrivas normalt och möten ska i första hand genomföras digitalt. Eftersom undervisning i huvudsak ska ske på campus behöver lärare delvis arbeta på plats. Det är ansvarig chef som beslutar om vilket arbete som behöver bedrivas på plats. Om hemarbete inte är möjligt ska åtgärder vidtas så att medarbetare kan hålla avstånd och det bör underlättas för medarbetare att undvika kollektivtrafik i rusningstid.

Rektors kansli. Kontaktperson: Anna Riddarström, anna.riddarstrom@su.se

 

IN ENGLISH

 

Decision due to the coronavirus on planning for the spring semester 2022

 

From 23 December 2021, new general advice and recommendations from the Swedish Public Health Agency aimed at reducing the spread of covid-19 will apply:

 • In the case of universities and colleges, teaching should, as far as possible, be conducted on campus with appropriate infection control measures. Part-time online teaching can be used as a tool to aid in reducing the number of people on the teaching premises, for example in the case of larger lectures, but should not be considered a full-time measure. Students who have difficulty studying at home or for other reasons have special needs should be given priority for teaching on campus in the teaching premises. Study programmes and courses that have specific needs for teaching, such as practical elements, should also take place on campus in the teaching premises. The same applies to examinations which should be done on campus, with appropriate infection control measures, for example when entering and leaving the premises.
 • The recommendation to avoid congestion in public transport should not be seen as an obstacle for pupils and students to get to and from the education.
 • Everyone should work from home as far as the nature of the work allows.
 • At public gatherings and public events, only seated guests are allowed if there are more than 20 people and without vaccination certificates there are also requirements for distance between groups of people: a maximum size of 8 people within each party and a maximum number of 500 guests or participants.

At Stockholm University, the new decisions and recommendations are implemented based on the following assessments.

 

Education

 • Teaching and examination can largely continue to be given on campus, but with components online where it is justified in order to reduce congestion on the premises. As before, the departments or equivalent must decide which teaching elements and examinations are to be carried out on campus with appropriate infection control measures and which are to be carried out online. The pedagogical value of face-to-face education must be a guide for what is given on campus and online. It is important to maintain a certain level of campus-based teaching for all education that is normally located on campus, and at least parts of the teaching should be on campus, so that student groups do not completely lack campus teaching.
 • Planned hall examinations should, as far as possible, be carried out physically for reasons of legal certainty. Measures have been taken by the examination service so that exams can be carried out in a manner that allows participants to maintain distance.
 • Dissertations and licentiate seminars must be conducted so that it is possible to participate online.
 • Guidance for planning teaching and examination is that congestion should be avoided and larger gatherings of teaching groups in other contexts than in hall exams should be avoided.
 • Students must be clearly informed about the forms in which teaching and examination will take place.

Other activities

 • At events or gatherings with more than 20 people but a maximum of 500, the participants must be seated, a maximum of eight people in each party and with a distance between the parties. The possibility of checking vaccination certificates as an infection control measure is currently not applied at Stockholm University.
 • Employees must work from home as long as operations can be conducted normally, and meetings must primarily be conducted online. Since teaching is mainly to take place on campus, teachers need to work partly on site. The manager in charge has the responsibility to decide what work needs to be done on site. If working at home is not possible, measures must be taken so that employees can keep their distance and it should be made easier for employees to avoid public transport during rush hour. 

Office of the President. Contact: Anna Riddarström, anna.riddarstrom@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: Kommunikationschef Johan Brandt