Beslut om ändrad planering av verksamheten för sommar och höstterminen 2021 (29 Kb)

 

Sidhuvud

 

21 maj 2021 – Extra utskick

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. Rektorsbeslutet bifogas.

 

Information in English below

 

LEDNINGSBESLUT

 

Rektorsbeslut om planering av verksamheten för sommarterminen och höstterminen 2021

 

Universitetsledningen förutser att nya besked vad gäller utbildning och examination vid universitet och högskolor inför sommaren och hösten sannolikt är att vänta i närtid. Prefekter kan med anledning av detta vänta ytterligare med att ge besked om institutionens planering. De som har planerat för utbildning och examination på distans enligt tidigare rektorsbeslut kan fortsätta med den planen, men möjlighet att göra förändringar kommer att ges. Fram till dess att ett nytt beslut fattas av rektor kan dispens för undervisnings- och examinationsmoment som ej är möjliga med nuvarande regler sökas hos berörd dekan. Beslutet bifogas.

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Anna Riddarström, anna.riddarstrom@su.se

 

IN ENGLISH

 

President's decision on planning for summer and autumn semesters

 

The University's senior management team anticipates that revised information regarding education and examination at universities, ahead of the summer and autumn semesters, is likely to be expected in the very near future. On account of this, department heads should wait before making decisions regarding the department's planning. Those who have already planned for online education and examination, in accordance with earlier president's decisions, may continue with these plans, but the opportunity to make changes will be given. Until a new decision is issued by the president, exemptions for teaching and examination formats that are not practicable under current rules can be applied for via the dean of the faculty. See attached file (in Swedish).

 

Office of the President. Contact: Anna Riddarström, anna.riddarstrom@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se.

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Johan Brandt.