Sidhuvud

 

21 december 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

Information in English below.

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 9 december – 21 december

 

(http://rektorsblogg.su.se)

Kvalitetssäkringssystemet för utbildning: godkänt med förbehåll

 

Externfinansiering – något om årets utfall

 

Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

UKÄ:s granskning av Stockholms universitets kvalitetssäkringssystem klar

 

Stockholms universitets kvalitetssäkringssystem som helhet får godkänt med förbehåll av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

 

Stockholms universitet får beröm för många centrala områden inom kvalitetssäkringssystemet, som till exempel arbetet med att uppnå en genomsyrande kvalitetskultur, den tydliga ansvarsfördelningen, de värdefulla kvalitetsdialogerna, genomtänkta styrdokument och resurserna för pedagogisk utveckling.

Däremot menar UKÄ att det finns två bedömningsområden som inte är uppfyllda: Student- och doktorandperspektiv samt Arbetsliv och samverkan. Här efterlyser UKÄ en bättre systematik i genomförandet och uppföljningen av dessa områden.

 

Universitetet kommer, efter att ha granskat beslutet ordentligt, ta fram en plan med de åtgärder universitetet behöver vidta. Sedan har Stockholms universitet två år på sig att genomföra dessa och lämna in en åtgärdsredovisning till UKÄ. Därefter vidtar en ny bedömning av de ifrågasatta områdena.

 

Läs mer om beslutet här:
https://www.su.se/nyheter/uk%C3%A4-s-granskning-av-stockholms-universitets-kvalitetss%C3%A4kringssystem-klar-1.588312

 

Läs rektors blogg om beslutet här:
https://rektorsblogg.su.se/

 
Rektors kansli. Kontaktperson: Clas Hättestrand, clas.hattestrand@su.se

 

 

 

Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet reviderad

 

Rektor har beslutat att revidera besluts- och delegationsordningen för Stockholms universitet. Även universitetsdirektören har beslutat att revidera vidaredelegationerna till avdelningschefer inom förvaltningen.

 

I besluts- och delegationsordningen redovisas universitetsstyrelsens och rektors beslutsbefogenheter, samt de beslutsbefogenheter rektor delegerat till andra beslutande organ och befattningshavare inom universitetet – områdesnämnderna, vicerektorerna, dekanerna, universitetsdirektören, miljörådet samt numera även prefekter. I besluts- och delegationsordningen återfinns också universitetsdirektörens delegationer till avdelningschefer inom förvaltningen.

 

Besluts- och delegationsordningen revideras med något eller några års mellanrum. I den senaste revideringen i december 2021 är den enskilt viktigaste förändringen att delegationer som tidigare gått från rektor till universitetsdirektören och vidare till prefekterna, nu är delegationer direkt från rektor till prefekterna. Övriga innehållsliga ändringar består i förtydliganden av avgränsningar mellan delegationer till olika befattningshavare, förtydliganden av tillåtna vidaredelegationer samt i några fall förflyttningar av delegationer inom förvaltningen. Vidare har en del språkliga justeringar gjorts; exempelvis har förkortningar som HL och HF konsekvent ändrats till de utskrivna benämningarna högskolelagen och högskoleförordningen.

 

Den reviderade besluts- och delegationsordningen återfinns här: Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Rikard Skårfors, rikard.skarfors@su.se

 

IN ENGLISH

 

UKÄ’s review of Stockholm University’s quality assurance system completed

 

The Swedish Higher Education Authority, UKÄ, has given Stockholm University’s quality assurance system an overall assessment of “approved with reservations”.

 

Stockholm University is commended for many key areas within the quality assurance system, such as the work of achieving a deep-rooted quality culture, the clear division of responsibilities, the valuable quality dialogues, well-thought-out policies and the resources for pedagogical development.
 

However, UKÄ believes that there are two assessment areas that are not met: ‘Student and Doctoral Student Perspective’ and ‘Working Life and Collaboration.’ Here, UKÄ calls for a better system in the implementation and follow-up of these areas.
 
Stockholm University will now thoroughly review UKÄ’s decision and then develop a plan with the measures the University needs to take.

 

Read more about the decision: https://www.su.se/english/news/uk%C3%A4-s-review-of-stockholm-university-s-quality-assurance-system-completed-1.589032

 

Office of the President. Contact: Clas Hättestrand, clas.hattestrand@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: Kommunikationschef Johan Brandt