Sidhuvud

 

20 maj 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

 

Information in English below

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 3 maj – 16 maj

 

(http://rektorsblogg.su.se)

Nordisk-baltisk rektorskonferens om hållbarhet

Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll.

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Uppdateringar i universitetets styrdokument

 

Till följd av Rättssekretariatets återkommande aktualitetsgranskning av Stockholms universitets styrdokument har uppdateringar skett i Regler om jäv (dnr SU FV-1.1.2-3571-20) och Regler för att förhindra mutor vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-3572-20).

 

Smärre justeringar har gjorts. Dessa har i första hand gjorts för att anpassa styrdokumentet till nu gällande styrdokumentsformer. Därutöver har justeringar gjorts med anledning av ny förvaltningslag, med framför allt uppdaterade hänvisningar till lagrum. Även språkliga och redaktionella ändringar har gjorts.

 

Rektors kansli. Kontaktperson: David Palmqvist, david.palmqvist@su.se

 

 

 

Dubblerad budget till ny Erasmus+ 2021–2027

 

Erasmusprogrammet, som fyller 35 år nästa år, är ett av de mest framgångsrika EU-initiativen, med totalt över tio miljoner deltagare. I mars lanserades det nya programmet Erasmus+ 2021–2027, en ny sjuårig programperiod med finansieringsmöjligheter för mobilitets-, samarbets- och utvecklingsprojekt inom högre utbildning. I Sverige firades det med en digital lanseringskonferens, där rektor Astrid Söderbergh Widding medverkade: Studenter – här och där.

 

Med en nästan dubblerad budget jämfört med det tidigare programmet ska ännu fler studenter och anställda få möjlighet att delta. Virtuella och blandade mobilitetsformer skapar nya möjligheter till gemensamma utbildningssamarbeten med universitetets partnerlärosäten. Programmet stödjer bland annat student-, doktorand- och personalmobilitet. Finansiering för utveckling av internationella samarbetsprojekt kan sökas genom Erasmus+ partnerskap.

 

Mer information: Ny programperiod för Erasmus+ 2021–2027

 

Kontakta gärna Studentavdelningen om du har idéer om projekt eller mobilitet inom det nya programmet.

 

Studentavdelningen. Kontaktperson: Mascha Schepers/Claudia Wittmer, erasmusutbyte@su.se

 

 

 

Egenrapportering av annan anställning och enskild angelägenhet i Primula

 

Personalavdelningen arbetar med utrullning av egenrapportering i Primula för universitetets medarbetare med syfte att få en tydligare, effektivare och mer rättssäker lönehantering vid universitetet. 

 

Från den 20 maj ska medarbetare söka ledighet för annan anställning och enskild angelägenhet i Primula i stället för på pappersblankett.­ Ledigheterna kan även ändras/återtas i Primula. Det är viktigt att beakta att rektor beslutar om sammanhängande ledighet för professorer överstigande ett år enligt besluts- och delegationsordningen.

 

Personalavdelningen. Kontakt: personalsystem@su.se

 

 

 

Golvvård i sommar

 

Den årliga golvvården vid Stockholms universitet utförs under sommaren 2021. Det är viktigt att lokalvårdsansvarig vid institutionen, via Serviceportalen, snarast meddelar Fastighetsavdelningen om det finns hinder för utförandet eller om golvvård inte behövs detta år. Informationen aviseras i detta utskick, men MIAB (upphandlad leverantör) kommer att sätta upp anslag med information om golvvård i aktuella områden. Vänligen informera medarbetare om eventuella förberedelser som till exempel att plocka bort lösa föremål från ytor som ska rengöras eller som på annat sätt kan utgöra ett hinder.


Fastighetsavdelningen, Sektionen för service. Kontakt: servicecenter@su.se

 

IN ENGLISH

 

Updates to the University’s governing documents

 

As a result of the recurring review of Stockholm University's governing documents, updates have been made to the rules about conflicts of interest, Rules on disqualification (dnr SU FV-1.1.2-3571-20) and to the rules about preventing bribes, Rules for preventing bribery at Stockholm University (dnr SU FV-1.1.2-3572-20).

 

Minor adjustments have been made. These have primarily been made to adapt the documents to match the formatting of current documents. In addition, adjustments with regard to a new Public Administration Act has been made, primarily references to sections of laws. Lastly, linguistic and editorial changes have been made.

 

Office of the President. Contact: David Palmqvist, david.palmqvist@su.se

 

 

 

Doubled budget for new Erasmus+ 2021–2027

 

The Erasmus program, which turns 35 next year, is one of the most successful EU initiatives, with a total of over ten million participants. In March, the new Erasmus+ program 2021–2027 was launched, a new seven-year program period with funding opportunities for mobility, collaboration and development projects in higher education. Sweden celebrated this with a digital launch conference in which Astrid Söderbergh Widding participated.

 

With a budget almost double the previous program, even more students and staff will have the opportunity to participate. Virtual and blended mobility creates new opportunities for joint educational collaborations with the University's partner universities. The program supports student, doctoral and staff mobility, among other things. Funding for the development of international collaborative projects can be applied for through Key Action 2: Erasmus+ Cooperation among organisations and institutions.

 

More information: New program period for Erasmus+ 2021–2027

 

You are also welcome to contact Student Services if you have ideas for Erasmus+ projects or mobility.

 

Student Services. Contact: Mascha Schepers/Claudia Wittmer, erasmusutbyte@su.se

 

 

 

Self-reporting in Primula of leave for other employment and private matters

 

The Human Resources Office is working on a rollout of self-reporting in Primula for the University’s employees. The aim is to have a clearer, more efficient and more legally secure payroll management at the University. 

 

From May 20, self-reporting of leave for other employment and private matters will be introduced in Primula instead of paper. Leave can be changed/withdrawn in Primula. It is important to consider that the President makes decisions on professorial leave of absence lasting longer than one year according to the decision-making and delegation policy.

 

Human Resources Office. Contact: personalsystem@su.se

 

 

 

Summer floor maintenance

 

Yearly floor maintenance will be performed in summer 2021. It is important for people responsible for department locales to inform the Property Management Office, through Serviceportalen, if there is a problem with conducting floor maintenance or if it is not needed this year. In addition to this notice, MIAB (the official supplier of the service) will post information about floor maintenance in the affected areas. Please let employees know if they need to prepare by, for example, removing loose objects from surfaces that will be cleaned, etc.

 

Property Management Office, Service Section. Contact: servicecenter@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se.

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Johan Brandt.