Sidhuvud

 

20 augusti 2020

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare ULI till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. Sidan uppdateras löpande.

 

rektors blogginlägg och ledningsbeslut

 

Rektors blogginlägg

 

(http://rektorsblogg.su.se)

Inför höstterminen (17 aug)
 

Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll.

 

avdelningar informerar

 

Aktuella öppettider vid universitetet

 

Coronapandemin har inneburit ändrade öppettider för många lokaler och verksamheter vid Stockholms universitet.

Här hittar du aktuella öppettider.

 

 

 

Öppettider på universitetsbiblioteket

 

Från och med den 24 augusti är universitetsbiblioteket öppet vardagar kl 8-18 med bemanning från kl 10. Telefontiden är kl 10-11 och chatten är öppen kl 10-16. För att upprätthålla fysisk distansering och hjälpa till att minska spridningen av covid-19 har vi minskat ner antalet läsplatser och tagit bort två tredjedelar av sittplatserna. Vi uppmanar alla besökare att hålla avstånd och hoppas att ni ska känna er trygga att besöka biblioteket.

Universitetsbiblioteket. Kontaktperson: Wilhelm Widmark, Wilhelm.Widmark@su.se

 

 

 

Parkeringsavgift under hösten

 

Akademiska hus inför parkeringsavgift för besökare från och med 1 september 2020. Sista veckan i augusti kommer parkeringsautomaterna att huvas av, samtidigt kommer Aimo Park att montera upp skylthållare med en informationstext där det framgår att besökare kommer att få betala gällande taxa från och med 1 september 2020. I samma information kommer det framgå att hyresgäster med tillstånd ”dekal” får parkera kostnadsfritt.
Stockholms universitet kommer att erhålla ett begränsat antal dekaler till anställda. Respektive institution och avdelning beställer dekaler via Serviceportalen till de anställda som regelbundet behöver vara på plats på SU. Dekalerna hämtas efter beställning i Servicecenter södra (utanför universitetsbiblioteket).

Fastighetsavdelningen. Kontakt: servicecenter@su.se

 

 

 

Nya anvisningar för beslut av rektor och universitetsdirektören

 

Dokument och beslut i samband med föredragningar för rektor och universitetsdirektör behöver från och med 31 augusti 2020 inte längre undertecknas fysiskt, utom i vissa speciella fall. Syftet med den utökade digitaliseringen är att förenkla de administrativa processerna och minska antalet pappersunderskrifter. Undantagen gäller när lag, lokal rutin eller dokumentation från externa aktörer kräver egenhändig underskrift.
Förtydligade anvisningar för rektors- och universitetsdirektörens beslut finns därför nu på Medarbetarwebben. Förutom anvisningarna har Rektors kansli även uppdaterat Word-mallarna för beslut, försättsblad och protokollsutdrag.
Även handläggarna får förenklade rutiner. Försättsbladen till RF- och UD-ärendena behöver inte undertecknas fysiskt utan handläggaren mailar sin avdelningschef som i sin tur godkänner via mail. Protokollsutdrag från rektors eller universitetsdirektörens beslutsprotokoll är också undantagna behovet av fysisk underskrift. 
Avdelningschefen ansvarar för att beslutsärendena bereds korrekt. De uppdaterade anvisningarna beskriver hur föredragningarna för rektor och universitetsdirektör går till, vad ärenden ska innehålla och hur beredningen inför beslut ser ut.
De nya anvisningarna kommuniceras även via en medarbetarnotis och avdelningscheferna sprider vidare i sina respektive forum.
Uppdaterade anvisningar och mallar.

Rektors kansli. Kontaktperson: Henrik Lindell, henrik.lindell@su.se

 

 

 

SAS 9.X blir SAS Viya

 

SAS 9.X är en statistikprogramvara som erbjuds inom forskning och utbildning. Syftet med övergången från SAS 9.X till SAS Viya är att universitetet ska kunna erbjuda en mer modern plattform att arbeta i samt kunna möjliggöra samarbeten och ett effektivare sätt att dela data på.
Under veckorna 36-38 kommer utbildningstillfällen att erbjudas användarna av SAS. Det är mycket viktigt att användarna deltar i utbildningen, dels eftersom den nuvarande versionen av SAS 9.X upphör att fungera 30 september, dels för att användarna får hjälp att flytta sin befintliga data från SAS till SAS Viya under utbildningen.
Mer information
Mer information om SAS Viya finns här.

IT-avdelningen. Kontaktperson: Carina Olsson, program@su.se

 

 

 

Universitetet inte drabbat av felaktiga pensionsinsättningar

 

Media har uppmärksammat att ett fel i personaladministrationssystemet Primula har gjort att ett antal myndigheter har betalat in för höga pensionspremier för vissa av sina anställda. Stockholms universitet hör, enligt leverantören, INTE till de myndigheter som drabbats.

Personalavdelningen. Kontaktperson: Emma Schiött, emma.schiott@su.se

 

in English

 

Current opening hours at the University

 

The coronavirus pandemic has meant changed opening hours for many premises and operations at Stockholm University.
Current opening hours can be found on the University’s website.

 

 

 

Opening hours for the University library

 

From 24 August, the library will be open weekdays from 8:00 am to 6:00 pm, and will be staffed from 10:00 am. Telephone hours are from 10:00 am to 11:00 am and the chat function is open from 10:00 am to 4:00 pm. To maintain physical distancing and help reduce the spread of Covid-19, we have reduced the number of reading places and removed 2/3 of the seats. We urge all visitors to keep their distance and hope that you will feel safe visiting the library.

University Library. Contact: Wilhelm Widmark, Wilhelm.Widmark@su.se

 

 

 

 

Parking fees during the autumn

 

Akademiska hus will introduce parking fees for visitors from 1 September 2020. Car park ticket machines will be reactivated in the last week of August, at which point Aimo Park will set up signs with clear information regarding the fact that visitors will need to pay the applicable rate from 1 September 2020. This information will also make clear that those with a permit decal may park free of charge.
Stockholm University will receive a limited number of decals for employees. Departments and offices can order decals via the Service Portal to those employees who regularly need to be on site at SU. The decals can be picked up after ordering at the service desk in Servicecenter södra (outside the University library).

The Property Management Office. Contact: servicecenter@su.se

 

 

 

New procedure for decisions by President and University Director

 

From 31 August 2020, documents and decisions drafted for the President and the University Director no longer need a physical signature, except in certain special cases. The purpose of this change is to simplify administrative procedures. The exceptions apply when required by law, local routines or external parties.
Instructions and updated Word templates for decisions, cover sheets, etc. are now available on the Staff web pages.
Routines for administrative officers have also been simplified. The cover sheet does not need to be physically signed. Administrative officers should simply send an e-mail to the head of department who in turn will approve the cover sheet via e-mail. Protocol excerpts are also exempt from the need for physical signatures.
The head of department is responsible for ensuring that subject matters to be decided on are correctly prepared. The updated instructions describe the procedures, required content and the procedure for the preparation of decisions by the President and University Director. 

Office of the President. Contact: Henrik Lindell, henrik.lindell@su.se

 

 

 

SAS 9.x to become SAS Viya

 

SAS 9.X is a statistics and analytics software program used in research and education. The decision to move to SAS Viya enables the university to offer a modern platform designed to make it easier to collaborate and share data more effectively. During the weeks 36-38, tutorials will be offered to current SAS users. It is crucial that users take part in the training, partly because the current SAS version 9.X won’t work after September 30, and because users will receive assistance in moving their data from SAS to SAS Viya during the training.
More information about SAS Viya.

IT Services. Contact: Carina Olsson, program@su.se

 

 

 

Stockholm University not affected by inaccurate pensions payments

 

Swedish media has highlighted a deficiency in the human resources system Primula which has causing several public authorities to pay incorrect pension premiums for some employees. According to the supplier, Stockholm University is not among the public authorities affected.

Human Resources. Contact: Emma Schiött, emma.schiott@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. Utskicken från 2011 och framåt finns tillgängliga i Mondo för mottagarna. Gå in på  ”Universitetsledn_info” och sedan till ”Filsamling". Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Linda Carlsson.