Beslut om resor och upphävande av tidigare resebeslut 200618 (66 Kb)

Beslut om studenter på forskarnivå 200618 (50 Kb)

Beslut om studenter på forskarnivå 200618 engelska (54 Kb)

Plan för jämställdhetsintegrering 2020-2021 (145 Kb)

 

Sidhuvud

 

18 juni 2020

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare ULI till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. Beslut om upphävande av tidigare beslut gällande resor samt beslut om åtgärder för studenter på forskarnivå (svenska och engelska) bifogas. Dessutom bifogas plan för jämställdhetsintegrering.

 

Information in English below.

 

REKTORS BLOGG

 

Med fokus på forskningen
Med konsten som mötesplats

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Beslut med anledning av nya coronaviruset om resor och upphävande av tidigare beslut gällande resor

 

Rektor har beslutat att tjänsteresor inom Sverige nu kan genomföras och att internationella tjänsteresor kan beviljas till länder där det inte finns en avrådan från UD. Tidigare beslut om resor upphävs. Beslutet bifogas.

 

Personalavdelningen. Kontakt: Marie Högström, marie.hogstrom@su.se

 

 

 

Beslut med anledning av nya coronaviruset om åtgärder för studenter på forskarnivå

 

Rektor har beslutat att uppdra till områdesnämnderna att tillse att i samband med den årliga revideringen av de individuella studieplanerna särskilt beakta pandemins effekter för varje enskild doktorand. Eventuella frågor kan riktas till respektive dekan. Beslut på svenska och engelska bifogas.

 

Rektors kansli. Kontakt: Anna Riddarström, anna.riddarstrom@su.se

 

 

 

Information till Migrationsverket i samordnad lista

 

SUHF samordnar en lista med samlad information från lärosätena till Migrationsverket kring studieform under hösten. Syftet är att underlätta hanteringen av uppehållstillstånd för studier vid Migrationsverket. Studentavdelningen förmedlar uppgifter för Stockholms universitet till SUHF som veckovis skickar en uppdaterad lista till Migrationsverket. Det är viktigt att varje institution uppdaterar listan vartefter beslut fattas. Institutioner ombeds fylla i studieform och uppdatera om ändringar sker i ett delat dokument. Mejla study@su.se för att få tillgång till dokumentet.

Studentavdelningen: Kontakt: Clara Tortellini och Tina Larsson, study@su.se

 

 

 

Undervisningsform höstterminen 2020 och påverkan på uppehållstillståndsansökan

 

Migrationsverket har nyligen förtydligat att om studierna sett till hela tillståndsperioden till övervägande del ska bedrivas på campus spelar det ingen roll om webbaserad undervisning sker under en del av första terminen. Om övriga förutsättningar är uppfyllda kan uppehållstillstånd beviljas för hela studietiden, dvs även inkluderat den första delen av höstterminen även om studierna under denna del ska bedrivas online. Detta gäller både vid en förstagångsansökan för en sökande som befinner sig utomlands och för en sökande som befinner sig i Sverige och ansöker om förlängt uppehållstillstånd. Mer information på Medarbetarwebben.

 

Studentavdelningen: Kontakt: Clara Tortellini och Tina Larsson, study@su.se

 

 

 

Information gällande studenter/besök i universitetets lokaler

 

Här följer vissa praktiska instruktioner med anledning av beslutet den 28 april att undervisning och examination i Stockholms universitets lokaler för vissa laborationer, fältkurser och andra praktiska moment kan tillåtas efter särskilt beslut av ansvarig dekan.

 

Då studenter tillfälligt och vid enstaka tillfällen ska ges behörighet till universitetets lokaler ska beslut fattas av ansvarig dekan, vid behov av hjälp att hantera tillfälliga insläpp kan säkerhetssamordnare Thomas Hårberg (thomas.harberg@su.se) kontaktas. Väktare kan, om de har möjlighet, vara behjälpliga vid in- och utsläpp.

 

Ska studenter varaktigt eller under längre tid ges behörighet till SU:s lokaler ska beslut fattas av ansvarig dekan och studenten kan få ett eget passerkort utfärdat. Dessa beställs av institutionens nyckel- och passerkortsansvarig via Serviceportalen enligt den rutin som finns för beställning av passerkort för medarbetare. 

 

Campusväktarna har fått instruktioner om att avvisa obehöriga personer som vistas i låsta lokaler. De institutioner som tar emot besökare har möjlighet att beställa besöksbrickor. Dessa brickor saknar access till dörrarna och syftet är endast att besökaren ska kunna styrka sin behörighet att vistas i lokalerna även utan en medföljande värd. Beställning av besöksbrickor görs till säkerhetssamordnare Jan Ekström (jan.ekstrom@su.se).

 

Fastighetsavdelningen. Kontaktperson insläpp av studenter: Thomas Hårberg, thomas.harberg@su.se. Kontaktperson för besöksbrickor: Jan Ekström, jan.ekstrom@su.se

 

 

 

Information till antagna internationella studenter

 

Information som rör antagna internationella studenter finns tillgänglig på webbsidan för ”New students” med frågor och svar om den aktuella situationen med coronavirusets utbrott och hur det påverkar de internationella studenterna. Mer information finns här.

 

Studentavdelningen. Kontakt: Tina Larsson, studentutbyte@su.se

 

 

 

Säkerhetsinformation om e-mötestjänsten Zoom

 

Zoom har snabbt blivit en välanvänd tjänst på SU både för distansundervisning och distansmöten. Eftersom det är en sådan viktig tjänst och det har förekommit rapporter om säkerhetsbrister i tjänsten har informationssäkerhetsfunktionen sammanfattat hur dessa brister kan bemötas och hanteras. Du hittar bland annat information om hur Zoom är uppsatt på SU, hur och var data lagras, tips på hur du kan göra dina möten säkrare samt svar på några vanliga frågor. Läs mer.

 

IT-avdelningen. Kontakt: Benita Falenius benita.falenius@su.se

 

 

 

Öppettider i Servicecenter

 

Med anledning av rådande situation har Servicecenter Frescati Södra ändrat sina öppettider i lokalerna i Hus D, plan 4 (vid Stockholms universitetsbibliotek). Det är öppet kl 10-14 på vardagar. Alla anställda kan fortfarande kontakta Servicecenter på telefon och e-post under kontorstid: 08-16 24 00 och e-post: servicecenter@su.se

 

Fastighetsavdelningen, Sektionen för service, Kontakt: servicecenter@su.se

 

 

 

 

Förlängd ansökningstid för rektors medel för kvalitetsutveckling och till pedagogiska ambassadörer 

 

Sista ansökningsdatum förlängs till den 26 juni (från den 18 juni) för ansökningar till rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning samt ansökningar till pedagogiska ambassadörer. Anledningen är den nyligen gjorda kompletteringen av att även välkomna ansökningar om öppen nätbaserad utbildning. Det nya datumet gäller för samtliga ansökningar. Läs mer här.

 

Rektors kansli, Ledningssekretariatet. Kontakt: Anna-Karin Björling, anna-karin.bjorling@su.se

 

 

 

Plan för jämställdhetsintegrering 2020–2021

 

Den 18 juni fastställde rektor universitets plan för jämställdhetsintegrering 2020–2021. Planen beskriver hur universitetet ska arbeta med regeringsuppdraget avseende jämställdhetsintegrering i syfte att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. I planen beskrivs vilka aktiviteter som universitetet ska arbeta med under 2020 och 2021, samt vilken instans som ansvarar för de olika aktiviteterna samt uppföljning av planen. Planen utgår från bakgrund och problemformulering i den tidigare planen för jämställdhetsintegrering, 2017–2019. Plan för jämställdhetsintegrering 2020–2021 bifogas (planerna för jämställdhetsintegrering kommer även på Medarbetarwebben att finnas publicerade under Styrdokument – Regelboken, vilka även kommer att finnas på engelska).

Rektors kansli, Ledningssekretariatet. Kontaktpersoner: Lovisa af Petersens lovisa.petersens@su.se, och Tove Holmqvist tove.holmqvist@su.se.

 

IN ENGLISH

 

 

 

New decision about travel during the corona outbreak and repeal of previous decision

 

The University President has decided that people can again travel for work within Sweden and also internationally to countries for which the Foreign Ministry has not issued an advisory. The earlier decision about travel is repealed. The decision is attached. (Only in Swedish).

 

Human Resources. Contact: Marie Högström, marie.hogstrom@su.se

 

 

 

Decision due to the new corona virus on measures for PhD students

 

Many of the decisions and restrictions that have been introduced during the Corona pandemic have had a major impact on PhD students. The Central PhD Council at the university has conducted a study among the doctoral students and sent a letter to the university's senior management requesting support and measures. The senior management takes this seriously. Therefore, in order to facilitate the situation for the PhD students who have been adversely affected, special consideration of the effects of the pandemic on the studies shall be given during the annual revision of the individual study plans.

 

The President hereby decides to assign the Board of Science and the Board of Human Science the responsibility of ensuring that the effects of the pandemic are taken into account for each individual during the annual revision of the individual study plans. The decision is attached.

Office of the President. Contact: Anna Riddarström, anna.riddarstrom@su.se

 

 

 

Information to the Swedish Migration Agency from SUHF

 

SUHF, The Association of Swedish Higher Education Institutions, compiles a list with information from the Swedish higher education institutions with regards to their planned study form for the autumn semester 2020. The list, with updated information, is submitted on a weekly bases to the Swedish Migration Agency in order to facilitate the processing of applications for residence permits for studies. The Student Services at Stockholm University coordinates the information regarding the study form at Stockholm University to be provided to SUHF. Since detailed planning for the autumn term is carried out by each individual department, it is important that each department informs the Student Services with the latest decision regarding the study form by updating the document provided by SUHF. Please email study@su.se to get access to the document.

Student Services. Contact: Clara Tortellini and Tina Larsson, study@su.se

 

 

 

Study form for the autumn semester 2020 crucial on the residence permit applications

 

Based on the current circumstances, the Swedish Migration Agency will be able to grant students a residence permit if most of the studies will conducted on campus, even if some parts or components are conducted online. This applies both to a first-time applications as well as for applications for extensions. However, the Swedish Migration Agency cannot grant a residence permit for an entire academic year if the entire autumn term will be conducted remotely without any element of campus studies.  For more information, please see: Information to the Swedish Migration Agency from SUHF

Student Services. Contact: Clara Tortellini and Tina Larsson, study@su.se

 

 

 

Information regarding students/visitors in the premises

 

This contains practical information on account of the decision from 28 April.

 

When students temporarily need access to Stockholm University premises, the decision needs to be made by the appropriate dean. Contact Thomas Hårberg (thomas.harberg@su.se) if you need help letting students into the premises. If possible, campus guards can assist.

 

If a student need access to the premises for longer periods of time, the decision needs to be made by the appropriate dean. In these cases, the student have the possibility of getting their own access card issued. The department can order these using the same routines as for employees.

 

Campus guards have been instructed to reject unauthorized individuals staying in locked premises. Departments that receive visitors have the opportunity to order visitor tags. These tiles lack access to the doors and the purpose is only for the visitor to be able to prove his/her right to stay in the premises even without an accompanying host. Visitor tags can be ordered via email to security coordinator Jan Ekström (jan.ekstrom@su.se).

 

Property Management Office. Contact for letting students in to the premises: Thomas Hårberg, thomas.harberg@su.se. Contact for visitor tags: Jan Ekström, jan.ekstrom@su.se

 

 

 

Information for admitted international students

 

Information for admitted international students is available on the "New students" webpage with questions and answers regarding the current coronavirus outbreak and how it affects international students. More information. 

Student Services. Contact: Tina Larsson, study@su.se

 

 

 

Security information regarding Zoom

 

Zoom has quickly become one of the most frequently used systems at SU and is used for teaching online as well as meetings. Since it is such an important service and there has been reports about security breaches within Zoom the University’s Information Security function has summarized some security information regarding Zoom. You’ll find information on how Zoom is set up at SU, how and where data is stored, tips on how to secure your meetings and answers to frequently asked questions. Read more. (The article is only available in Swedish at the moment but will be translated into English.)

 

IT Services. Contact: Benita Falenius benita.falenius@su.se

 

 

 

Opening hours for Service Center

 

Due to the current situation, Service Centre, Frescati South D4, has changed the opening hours of the help desk in front of the main library. The centre is open between 10:00-14:00 weekdays. Employees can still contact the centre via phone or email during normal office hours: 08-16 24 00 or servicecenter@su.se

 

Property Management Office, Contact: servicecenter@su.se

 

 

 

Application period extended for the President’s funds for quality development and teaching ambassadors

 

The deadline has been extended to 26 June (from 18 June) for application to the President’s funds for the quality development of education and for applications for teaching ambassadors.

The reason for the extension is that the call was expanded to include open, web-based education. The new date covers all applications.

Read more here. (Only in Swedish)

 

Office of the President. Contact: Anna-Karin Björling, anna-karin.bjorling@su.se

 

 

 

Plan for integrating equality 2020-2021

 

On 18 June the president solidified the university’s plan for equality integration 2020-2021. The plan describes how the university will work with the government’s commitment to equality integration in order to contribute to the achievement of political goals surrounding equality. The plan describes which activities the university will undertake during 2020-2021, as well as assigning responsibility for different activities and their follow-up. The plan gets its foundation and formulation of the issues from the 2017-2019 equality integration plan. The plan for equality integration 2020-2021 is attached and will also be posted on the staff website (Medarbetarwebben), to be published under “Governing Documents – Rules and Regulations”, in both Swedish and English.

 

Office of the President. Contact: Lovisa af Petersens, lovisa.petersens@su.se och Tove Holmqvist ,tove.holmqvist@su.se.

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut två gånger varje månad, och med extrautskick om särskilda behov finns. Utskicken från 2011 och framåt finns tillgängliga i Mondo för mottagarna i gruppen ”Universitetsledn_info” och sedan till ”Filsamling”.

Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Linda Carlsson.