Sidhuvud

 

17 september 2020

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare ULI till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. Rektorsbeslut om periodindelning av läsåret 2021/2022 samt information om vad som hänt vid universitetet och i omvärlden den senaste tiden bifogas.

 

rektors blogginlägg och ledningsbeslut

 

Rektors blogginlägg 4–10 september

 

(http://rektorsblogg.su.se)

SU välkomnar sin första SAR-forskare

UHR:s GD har avgått
 

Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll.

 

avdelningar informerar

 

Förläggning av läsåret 2021/2022

 

Rektor har beslutat att läsåret 2021/2022 ska indelas enligt följande:
Höstterminen 2021-08-30 – 2022-01-16
Vårterminen 2022-01-17 – 2022-06-03
Universitetets sommarkurser förläggs till tiden från och med juni månad i anslutning till vårterminens slut till och med slutet av augusti i anslutning till höstterminens början. Sista registreringsdag för kurser som börjar vid höstterminens start 2021 är 2021-09-03 och 2022-01-21 för kurser som börjar vid vårterminens start 2022. För övriga kurser ska registrering ha skett senast en vecka efter kursstart.

Institutionerna ska informera studenterna om att studieavbrott omgående ska anmälas. Tidigt avbrott på kurs (inte senare än tre veckor efter kursstart) görs av studenten i Ladoks studentgränssnitt. Övriga studieavbrott anmäls till institutionen som rapporterar detta i Ladok. Rektors beslut bifogas.

Studentavdelningen. Kontaktperson: Peter Wretling, peter.wretling@su.se

 

 

 

Val till fakultets- och områdesnämnder för mandatperioden 2021–2023

 

Under perioden 30 september – 7 oktober är det val av dekaner, prodekaner, vicedekaner samt ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnder och områdesnämnder. Onsdagen den 30 september får alla röstberättigade ett mejl med en länk till röstningen. För mer information om valen se respektive fakultets webbsida och Valförrättningar vid Stockholms universitet.

Ledningssekretariatet. Kontakt: Henrik Lindell och Anna Riddarström organisation@su.se.

 

 

 

Val till institutionsstyrelser för mandatperioden 2021–2023

 

Under hösten 2020 ska alla institutioner välja nya styrelser. Rektor har beslutat hur styrelserna ska vara sammansatta. Om institutionerna vill ändra sammansättningen ska ansökan om detta göras hos rektor senast 2020-09-25. Valet bör ske elektroniskt och prefekten ansvarar för valets genomförande. Regler för val av institutionsstyrelse, information om elektroniska val och en FAQ finns på Val till institutionsstyrelse.

Ledningssekretariatet. Kontakt: Henrik Lindell och Anna Riddarström organisation@su.se.

 

 

 

Anmäl fler bidrag till Virtuell Lärarkonferens2020 – möjligheter med akademiskt lärarskap

 

Nu finns möjlighet att komplettera befintligt program med fler nya bidrag. Vi välkomnar särskilt bidrag som rör: IKT-lösningar för digital/online-undervisning och -examination, pedagogiska/didaktiska lösningar för undervisning online/på distans, socialt klimat och relationella aspekter i samband med Zoom/online-undervisning, hur Zoom-undervisning förändrar studenters förutsättningar till lärande. Konferensen som vänder sig till lärare och pedagogiskt ansvariga ledare vid universitetet hålls via Zoom och är fördelad över två halvdagar: torsdag 19 nov kl 13–16 och fredag 20 nov kl 9–12. Vi ber om din hjälp att möjliggöra för och uppmuntra dina medarbetare att delta. Sista dag att anmäla nya bidrag är 30 sept och sista anmälningsdag för deltagande är 5 nov. Mer om Lärarkonferens2020 på webben: su.se/ceul/lararkonferensen.

Centrum för universitetslärarutbildning. Kontaktperson: Lotta Jons, lotta.jons@su.se

 

 

 

Uppdaterad språkpolicy på remiss

 

Språkpolicyn för Stockholms universitet revideras nu av Ledningssekretariatet vid Rektors kansli. En remiss har gått ut till humanvetenskapliga respektive naturvetenskapliga området, till förvaltningsavdelningar och till Stockholms universitets studentkår, med svarsdatum den 15 oktober 2020.

Universitetets språkpolicy ger vägledning i övergripande språkfrågor och den befintliga policyn från 2011 revideras för att bättre spegla nuvarande förutsättningar. Den reviderade policyn riktar sig till alla medarbetare och innehåller fem rubriker om språkanvändningen vid universitetet: klarspråk, svenskans roll, parallellspråkighet, språklig mångfald, och språkarbete som del i verksamhetsplanering och uppföljning.

Den nya språkpolicyn är mer kortfattad och generell än tidigare. Den beskriver vad som gäller vid universitetet och varför. Eftersom policyn måste omfatta alla olika typer av språksituationer vid universitetet slår den däremot inte fast detaljregler för språkanvändning vid specifika tillfällen.

Hela universitetets synpunkter är välkomna och respektive vetenskapsområde och förvaltningsavdelning ansvarar för att sammanställa sina synpunkter i ett remissvar.

Ledningssekretariatet. Kontaktperson: Hanna Sveen, hanna.sveen@su.se

 

 

 

Personalgymmet åter öppet

 

Från och med måndag den 14 september kan du åter träna i personalgymmet i Allhuset. Gymmet är till för alla medarbetare vid Stockholms universitet.
Öppettider: kl. 06:30–19:00 vardagar.
Kostnad: 500 kr per person (årsavgift), 250 kr (halvårsavgift).
Med anledning av att gymmet varit stängt under en längre tid (covid-19) kan medarbetare som betalade för träning i våras 2020 fortsätta träna året ut utan extra kostnad. För dem som vill börja träna i höst är avgiften 150 kr för träning till årets slut. Mer information om gymmet

Fastighetsavdelningen, Sektionen för service, Kontakt: servicecenter@su.se

 

 

 

Stöd kring direktsändningar och inspelningar av föreläsningar

 

Konferensservice och Medieproduktion erbjuder institutioner stöd i att spela in och direktsända föreläsningar utan publik i Aula Magnas salar. Det finns även möjlighet till inspelning i Medieproduktions studio i Frescati. Filmen kan publiceras på en webbsida eller en lärplattform.

För bokning och frågor om Aula Magna mejlar du konferensservice@su.se och skriver ”Streaming” i ämnesraden. Uppge datum, tid samt hur många som ska tala, så återkommer vi inom kort.

För frågor till Medieproduktion mejlar du medieproduktion@su.se och skriver ”Studioinspelning” i ämnesraden. Uppge datum, tid samt hur många som ska tala, så återkommer vi inom kort. Observera att bokningstrycket för närvarande är högt, men att vi försöker bistå så långt det är möjligt.

 

 

 

Se universitetets digitala medarbetarträffar

 

Den 20 augusti anordnades digital medarbetarträff/upptakt vid universitetet. Under våren sändes även två digitala medarbetarträffar om omställningen på grund av coronapandemin. Lyssna bland annat till rektor, lärdomar kring digital undervisning och information inför hösten.  Ta del av inspelningarna.

Kommunikationsavdelningen. Kontakt: Linda Carlsson, linda.carlsson@su.se

 

 

 

HÄNT VID UNIVERSITETET OCH I OMVÄRLDEN

 

Till utskicket bifogas ett dokument med information om vad som hänt vid universitetet och i omvärlden senaste tiden.

 

in English

 

Elections to faculty and science areas boards for 2021–2023 term of office

 

The election of deans, deputy deans, and vice deans and also members and substitutes to the faculty and science areas boards will take place from 30 September to 7 October. On Wednesday, 30 September all who are entitled to vote will receive an email with a link to use for voting. For further information regarding the elections, please visit the web site for the respective faculty or read more on election procedures at Stockholm University (only in Swedish).

Office of the President. Contact: Henrik Lindell och Anna Riddarström, organisation@su.se.

 

 

 

Elections to boards of departments for 2021–2023 term of office

 

During autumn 2020 all department need to elect new boards. The University President has decided how the boards should be put together. If departments want to change the composition of the boards, they have to apply to the University President before 25 September 2020. The head of the department is in charge of the election, which should be implemented digitally. You will find more information on rules for election of department boards, on digital elections and a FAQ on this web page (only in Swedish).

 

Office of the President. Contact: Henrik Lindell och Anna Riddarström, organisation@su.se

 

 

 

Submission of new additional contributions to the Teachers’ Conference 2020 – Possibilities with Scholarship of Teaching and Learning

 

In addition to the contributions already included in the programme, we are opening up the possibility of submitting new contributions to the conference. We especially welcome contributions regarding the following subjects: ICT solutions for digital/online teaching and exams; educational/didactic solutions for teaching online; social climate and relational aspects related to teaching on Zoom/online education; and how teaching on Zoom changes students' learning trajectories. This is a conference for all teachers at Stockholm University. We will meet on Zoom during two half-days, Thursday 19 November 13–16.30 and Friday 20 November 8.30–12. The conference language is Swedish but there will be an English-speaking track. We ask for your help to enable and encourage your co-workers to participate. Deadline for submission of abstracts is 30 September. Deadline for registration is 5 November. Read more on su.se/ceul/teachersconference.

Centre for the Advancement of University Teaching. Contact: Lotta Jons, lotta.jons@su.se

 

 

 

 A revised language policy for Stockholm University

 

A proposal for an updated language policy is now being circulated for comments among all faculty and staff at the university. The aim of the updated language policy is to provide general guidance concerning language use at Stockholm University. It addresses five aspects of language use: plain language, the role of Swedish, parallel uses of Swedish and English, linguistic diversity and finally, raised awareness for language through being considered an integral part of the planning and evaluation cycle.
Since the aim is to provide general guidance, the new policy does not provide advice for specific contexts or situations, but aims at providing information on where to turn for support.

Each faculty and administrative office is responsible for collecting comments and sending them to The Office of the President no later than 15 October 2020.

Office of the President. Contact: Hanna Sveen, hanna.sveen@su.se

 

 

 

Staff gym is open

 

As from Monday 14 September, you can train again at the staff gym in Allhuset. All employees at Stockholm University are entitled to use the staff gym.
Opening hours: 06:30–19:00 (Monday to Friday).
Fee: January until December 500 SEK (one-full-year), 250 SEK (half-year).
As the staff gym has been closed during a period this year (due to Covid-19). Staff at Stockholm University that paid for training this spring can continue without extra charge until the year's end. New to the gym pay 150 SEK to use the gym until year end.  For more information about the staff gym

Property Management Office, Service Section, Contact: servicecenter@su.se

 

 

 

Support for live broadcasts and recordings of lectures

 

Conference Service and Media Production now offer departments support to record and broadcast live lectures without an audience in the premises of Aula Magna. It is also possible to book recordings in Media Production´s studio at Frescati. The film can be published on a website or a learning platform.

For bookings and questions regarding Aula Magna, please email conferensservice@su.se and write “Streaming” in the subject line. Please specify the date, time and how many will speak and we will return shortly.

For bookings and questions regarding the studio of Media Production, please email medieproduktion@su.se and write “Studio recording” in the subject line. Please specify the date, time and how many will speak and we will return shortly. Please note that the booking pressure is currently high, but that we try to assist as far as possible.

 

 

 

Watch staff meetings online

 

During 2020, a number of staff meetings have been broadcast online. The meetings focus on the period after the University’s initial transition to online education due to the coronavirus pandemic. These digital meetings are available to watch on our website, and have been subtitled in English.
Watch the online meetings.

Communications Office. Contact: Linda Carlsson, linda.carlsson@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. Utskicken från 2011 och framåt finns tillgängliga i Mondo för mottagarna. Gå in på  ”Universitetsledn_info” och sedan till ”Filsamling". Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Linda Carlsson.