Sidhuvud

 

17 juni 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

Information in English below

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 3–17 juni

 

(http://rektorsblogg.su.se)

Magna Charta Universitatum 2020

 

Förslaget om kvalitetsbaserad resursfördelning

 

Brysselkontoret lanserat

Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll.

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Datum för höstens prefektmöte

 

Höstens digitala prefektmöte äger rum tisdagen den 12 oktober kl 14:30–17:30. Kallelse skickas efter sommaren.

 

Rektors kansli. Kontaktpersoner: Sanna Eklund, sanna.eklund@su.se , Angelica Åberg, angelica.aberg@su.se

 

 

 

Plan för ökad digital tillgänglighet

 

Sedan en tid tillbaka finns i Sverige lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det övergripande syftet med lagen är att ingen ska hindras från att använda offentlig digital service och tjänster på grund av funktionsnedsättning. Universitetets webbplatser, och material tillgängligt via dem, behöver därför vara tillgänglighetsanpassade.

 

På ett praktiskt plan innebär det till exempel att allt innehåll som är text behöver kunna hanteras av uppläsningsverktyg. På samma sätt måste allt innehåll som inte är text, det vill säga bilder, film, animeringar och ljudinspelningar, i tillägg beskrivas i text.

 

Rektor fattade den 3 juni beslut om ”Plan för ökad digital tillgänglighet”. Syftet med planen är att ge en ökad förståelse för vad digital tillgänglighet innebär och beskriva universitetets målsättning i det fortsatta arbetet.

 

Plan för ökad digital tillgänglighet

 

Rektors kansli. Kontakt: Ulf Nyman, ulf.nyman@su.se

 

 

 

Universitetsgemensam kvalitetskonferens 26 november

 

Stockholms universitetets första universitetsgemensamma kvalitetskonferens går av stapeln online den 26 november 2021, kl 9:00–12:00.

Konferensen syftar till erfarenhetsutbyte över områdes- och fakultetsgränser kring olika aspekter av kvalitetsutveckling av utbildning. Bland annat kommer resultatet av Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) granskning av universitetets kvalitetssäkringsarbete och erfarenheter av universitetets interna utbildningsgranskningar att presenteras. Bland talarna finns bland andra rektor Astrid Söderbergh Widding och prorektor Clas Hättestrand.

 

Konferensen vänder sig främst till utbildningsansvariga på olika nivåer, men också till övriga anställda och studenter vid Stockholms universitet med intresse för det interna kvalitetsarbetet.

 

Boka in i kalendern redan nu, och vi ber även om din hjälp att möjliggöra för och uppmuntra dina medarbetare att delta.

 

Anmäl dig här redan nu.

 

Information om konferensen publiceras kontinuerligt på medarbetarwebben.

 

Rektors kansli. Kontakt: Anna-Karin Björling, anna-karin.bjorling@su.se

 

 

 

Uppdaterad baspresentation i Powerpoint

 

Mediabanken finns nu universitetets uppdaterade baspresentation i Powerpoint, på svenska och engelska.

Presentationen är uppdaterad med senaste siffror och basinformation, samt enligt nya digitala riktlinjer:

Kommunikationsavdelningen. Kontakt: Ingmarie Andersson, visuellidentitet@su.se

 

 

 

Universitetet byter skräppostfilter

 

Under sommaren byts universitetets spamfilter. Detta kommer att innebära en minskad mängd skräppost och att du inte behöver bevaka din skräppostmapp längre då skräpposten i stället returneras till avsändaren.

Mer information finns på medarbetarwebben.

 

IT-avdelningen. Kontakt: Fidan Hansen, fidan.hansen@su.se

 

 

 

Ändrade sommaröppettider vid Kemikaliemottagningen

 

Under perioden 30 juni–22 augusti är Kemikaliemottagningen endast öppen på onsdagar (under veckorna 26–33). Under denna tid är även rummet för radioaktivt avfall stängt.

 

Fastighetsavdelningen. Kontakt: Johan Fång, johan.fang@su.se

 

 

 

Rektorsbeslut om regler om laboratoriesäkerhet

 

På begäran av rektor och Naturvetenskapliga fakulteten har regler för laboratoriesäkerhet tagits fram. Dessa regler riktar sig främst till chefer med fördelat ansvar inom laborativ verksamhet och syftar till att Stockholms universitet ska följa bindande krav samt förtydliga på vilket sätt arbetsmiljö- och miljöarbetet ska bedrivas för att minimera ohälsa och miljörisker.

Regler för laboratoriesäkerhet

 

Fastighetsavdelningen. Kontakt: Mikael Corell, mikael.corell@su.se

 

 

 

Inrapporteringssystemet SAMIR tar semester vecka 28–33

 

Under sommarsemestern, vecka 28–33, kommer tillbud/olycksanmälningarna via SAMIR inte att kunna vidarebefordras till chefer och arbetsmiljöombud som vanligt. Därför blir det nödvändigt att komplettera anmälan med ett mejl till närmaste chef för att institutionen ska kunna ha möjlighet att hantera sina ärenden under denna tidsperiod. Vänligen sprid informationen vidare till alla medarbetare.

 

Fastighetsavdelningen. Kontakt: Nellie Grenius, nellie.grenius@su.se

 

IN ENGLISH

 

Plan for increased digital accessibility

 

For some time there has been a law on accessibility to digital public services in Sweden. The overall purpose of the law is that no one should be prevented from using public digital services due to disability. The university’s websites, and material available through them, therefore need to be accessible.

 

This means that, for example, reading tools should be able to handle all texts. Similarly, all non-text content, i.e. images, film, animations and sound recordings, must be described in text.

 

On June 3, the President of Stockholm University made a decision on a plan for increased digital accessibility. The purpose of the plan is to increase the understanding of what digital accessibility means and to describe the university’s objectives in the work to come.

 

The plan (in Swedish) can be found on the Staff pages.

 

Office of the President. Contact: Ulf Nyman, ulf.nyman@su.se

 

 

 

University-wide quality conference 26 November

 

Stockholm University’s first university-wide quality conference takes place online on November 26, 2021, at 9–12 am.

 

The conference aims to exchange experiences across the scientific areas and faculties concerning various aspects of quality development in education. Among other things, the results of the Swedish Higher Education Authority (UKÄ)’s review of the university's quality assurance work and the learnings of the university's internal programme reviews will be presented. The programme includes President Astrid Söderbergh Widding and Vice President Clas Hättestrand, among others.

 

The conference is primarily aimed at those responsible for education at various levels, but also other employees and students at Stockholm University with an interest in internal quality work.

 

Please, save the date, and we would also like your help to enable and encourage your co-workers to participate.

 

Please, sign up here.

 

Information about the conference is continuously published on the Staff pages (in Swedish only).

 

Office of the President. Contact: Anna-Karin Björling, anna-karin.bjorling@su.se

 

 

 

The university is changing its junk mail filter

 

During the summer, the university’s spam filter will be changed. This will reduce not only the amount of spam but also ensures that you will no longer have to monitor your junk mail folder, as junk mail will instead be returned to the sender.

More information can be found on the Staff pages.

 

IT Services. Contact: Fidan Hansen, fidan.hansen@su.se

 

 

 

Altered opening hours at the Chemicals Room

 

During the period June 30–August 22 the Chemicals Room is only open on Wednesdays (during the weeks 26–33). During this time, the room for radioactive waste is closed.

 

Property Management Office. Contact: Johan Fång, johan.fang@su.se

 

 

 

The President’s decision regarding laboratory safety rules

 

New laboratory safety rules have been made at the behest of the Vice President and Science Faculty. These rules are primarily addressed to managers to ensure that Stockholm University follows current legislation in the field environment and work environment within the laboratories.

Laboratory Safety Rules (Information only in Swedish)

 

Property Management Office. Contact: Mikael Corell, mikael.corell@su.se

 

 

 

SAMIR on summer holiday

 

During the period July 12–August 22 (the weeks 28–33) the incident reports will not be forwarded to the heads and work environment representatives via SAMIR. Therefore, it is important to compliment the report with an email to the closest manager in order for the department to handle the case during this timeframe. Please forward this message to all your personnel.


Property Management Office. Contact: Nellie Grenius, nellie.grenius@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se.

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Johan Brandt.