Sidhuvud

 

15 oktober 2020

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare.

 

Information in english below.

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg

 

(http://rektorsblogg.su.se)

Piloter för kvalitetssäkring av forskning

 

 

Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

STHLM Mentorprogram för chefer

 

Stockholms universitet är ett av flera lärosäten i Stockholmsregionen som samverkar i ett mentorprogram för chefer. Mentorprogrammet är ett komplement till övriga chefs- och ledarskapsprogram och utvecklingsinsatser. Det riktar sig till dig som är ny och erfaren chef med personalansvar på de samverkande lärosätena. Du kan arbeta inom akademin eller förvaltningen.

 

Det är ett sätt att ge nya chefer tillgång till erfarna chefer med möjlighet att skapa en givande dialog mellan adept och mentor. Förhoppningen är att programmet ger nya infallsvinklar och positiva korsbefruktningar så att genomförandet av chefsuppdragen underlättas.

Syftet med mentorprogrammet är att stödja nya chefer i deras roll och uppdrag, skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan nya och erfarna chefer samt öka möjligheten till samarbete inom regionen.

 

Programmet är kostnadsfritt för deltagarna och baseras på deltagarnas intresse och engagemang för mentorskapet. Lärosätena samfinansierar de gemensamma träffarna.

 

De samverkande lärosätena är Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns Högskola, Konstfack, Gymnastik & Idrottshögskolan, Stockholms universitet och Försvarshögskolan.

 

För mer information och anmälan se länk: https://sthlmmentorprogram.ki.se/

 

Personalavdelningen. Kontaktperson: Cecilia Strandman, cecilia.strandman@su.se

 

 

 

Egenrapportering i Primula

 

Personalavdelningen arbetar med utrullning av egenrapportering i Primula för universitetets medarbetare med syfte att få en tydligare, effektivare och mer rättssäker lönehantering vid universitetet. Under hösten införs egenrapportering av föräldraledighet och återtagande av semester och ledighet i Primula, vilket ersätter fysisk blankett. Vid utökad egenrapportering kan det uppstå behov av att se över organisationsstrukturen i Primula. Vid frågor om detta, kontakta systemförvaltare: personalsystem@su.se.

 

Vi tydliggör även ärendestrukturen i Primula för attestant (chef) och rapportör/granskare (handläggare). En attestant (chef) ska på sikt hantera alla sina ärenden under Bevilja/Ta del av och en rapportör/granskare (handläggare) ska hantera sina ärenden under Handlägga. Vid frågor om utrullning av egenrapportering, kontakta: cathrine.nygren@su.se.

 

Personalavdelningen. Kontaktperson: Cathrine Nygren, cathrine.nygren@su.se

 

 

 

Ny webbresurs om hybridundervisning

 

För universitetets medarbetare finns nu en webbresurs med råd och tips om hur man kan arbeta med hybridundervisning/-möten. Här lyfts både tekniska och pedagogiska aspekter. Hybridundervisning är undervisning då en del studenter deltar från en fysisk lokal samtidigt med studenter som deltar online. Grundregler för digitala möten gäller fortfarande men dynamiken blir helt annorlunda. Den kombinerade miljön ställer speciella krav för att uppnå en fungerande och jämlik kommunikation för alla parter. Webbresursen är framtagen av Centrum för universitetslärarutbildning och IT-avdelningen.

 

Webbresurs om hybridundervisning/-möten: https://www.su.se/ceul/resurser/genomf%C3%B6ra-undervisning/hybridundervisning.

 

Kompletterande information om digitala möten finns i Serviceportalen: https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1365347.

 

Centrum för universitetslärarutbildning/IT-avdelningen. Kontaktperson CeUL: Ulf Olsson, ulf.olsson@su.se

Kontaktperson IT-avdelningen: Fidan Hansen, praktiska frågor om Zoom och utrustning, fidan.hansen@su.se

 

 

 

Inventering av konst vid universitetet

 

Stockholms universitet är ålagd att årligen inventera all konst som finns på universitetet. I år kommer vi dessutom att sätta fokus på att fånga upp äldre möbler, äldre inventarier och antikviteter så vi uppskattar om ni förbereder för detta. Inventeringen utförs 2020 av inhyrd konsult Linnéa Svan från konstulbolag Forsen AB (linnea.svan@forsen.com) Arbetet påbörjas under oktober månad och pågår fram till jul och vid behov längre. Inventeraren kommer att kontakta konstkontakter på berörda institutioner och avdelningar inför besöket.

 

Varje institution/avdelning vid universitetet som har konst i sina lokaler ska ha en utsedd konstkontaktperson med ansvar att löpande hålla uppsikt över konsten i lokalerna – vara konstansvarigs ögon ute i verksamheten, vara behjälplig vid årlig inventering samt rapportera till konstansvarig.

 

Vid frågor gällande inventeringen/konsten – kontakta gärna Camilla Hjelm, konstansvarig vid Stockholms universitet: camilla.hjelm@su.se.

 

Fastighetsavdelningen. Kontaktperson: Camilla Hjelm, camilla.hjelm@su.se

 

 

 

Nya former för stöd i kommunikation och samverkan

 

Universitetets verksamhetsstöd för kommunikation, samverkan, evenemang med mera är sedan 1 juli organiserat på ett nytt sätt. Samverkansavdelningen har upphört och arbetsuppgifterna fortsätter i delvis förändrad form.

 

https://www.su.se/medarbetare/medarbetarnotiser/nya-former-f%C3%B6r-st%C3%B6d-i-kommunikation-och-samverkan-1.522291

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Eino Örnfeldt, eino.ornfeldt@su.se

 

IN ENGLISH

 

New online resource for hybrid teaching and meetings

 

A new online resource is now available for staff containing advice and tips on how to work with hybrid teaching/meetings with regard to both technology and pedagogy. At present the resource is available in Swedish, with an English translation in progress. Hybrid teaching refers to teaching situations in which some students participate from a physical location while other students participate online at the same time. Basic rules for digital meetings still apply, but the dynamics are different as the combined environment places special demands on a balanced communication for all parties. The online resource has been developed by the Centre for the Advancement of University Teaching together with IT Services.

 

More information in Swedish (English translation is in progress): https://www.su.se/ceul/resurser/genomf%C3%B6ra-undervisning/hybridundervisning.

 

Additional information about digital meetings is available in the Service Portal: https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1365347

 

IT Services/Centre for the Advancement of University Teaching (CeUL). Contact, CeUL: Ulf Olsson, ulf.olsson@su.se

Contact, IT Services: Fidan Hansen, practical questions about Zoom, equipment, fidan.hansen@su.se 

 

 

 

Self-reporting in Primula

 

The Human Resources Office is currently working to implement self-reporting in Primula for the University’s employees. The aim is to have a clearer, more efficient and more legally secure payroll management at the University. During the autumn, self-reporting of parental leave and withdrawal of vacations and leave will be introduced in Primula, which will replace the paper version of the form. With increased self-reporting, there may be a need to review the organisational structure in Primula. If you have any questions regarding this, please contact our system administrator: personalsystem@su.se.

 

We have also made clearer the case structure in Primula for attestant (manager) and reporter/reviewer (administrator). An attestant (manager) will handle all her/his cases under Grant/Notifications and a reporter/reviewer (administrator) will handle her/his cases under Process Cases.

 

Human Resources Office. Contact: Cathrine Nygren, cathrine.nygren@su.se

 

 

 

New forms of support for communication and collaboration

 

The university’s operational support for communication, collaboration, events and more has been organized in a new way since 1 July. The External Relations and Communications Office has ceased and the tasks continue in a partially changed form.

 

Text in Swedish, an English version will be published next week: https://www.su.se/medarbetare/medarbetarnotiser/nya-former-f%C3%B6r-st%C3%B6d-i-kommunikation-och-samverkan-1.522291

 

Office of the President. Contact: Eino Örnfeldt, eino.ornfeldt@su.se

 

 

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut två gånger varje månad, och med extrautskick om särskilda behov finns. Utskicken från 2011 och framåt finns tillgängliga i Mondo för mottagarna i gruppen ”Universitetsledn_info” och sedan till ”Filsamling”.

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: t.f. kommunikationschef Liselott Törngren.