Sidhuvud

 

15 oktober 2019

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Mottagarna uppmanas att sprida informationen vidare till medarbetare inom institutionen/motsv. 

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH REKTORSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 29 september –12 oktober

 

(http://rektorsblogg.su.se)

 

Årshögtid och andra forskningsfrågor

Höstinternat, prefektmöten och chefsutbildning

SEI 30 år

Sara Danius

 

Länk till rektors och förvaltningschefens beslutsprotokoll

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Inventera behov av datorer inför att avtal löper ut

 

Universitetets avtal för köp av datorer går ut den 30 november. Upphandling pågår men då denna har överklagats är det idag oklart när ett nytt avtal kan vara på plats. Verksamheter inom universitetet rekommenderas därför att göra en behovsinventering.
På grund av att nytt avtal för köp av datorer dröjer är det inte möjligt för verksamheter inom universitetet att köpa datorer via inköpsportalen Wisum/Raindance efter den 30 november. Samtliga institutioner rekommenderas därför att behovsinventera nyinköp av datorer baserat på behov fram till och med första kvartalet 2020.
Beställningar bör göras senast 20 november för att hinna hanteras innan avtalet går ut. Observera att detta endast avser datorer och surfplattor. Avtalen för servrar och lagring, telefoni och kringutrustning löper på så dessa går att köpa även efter den 30 november.
IT-avdelningen ansvarar för att kunna leverera datorer inom ramen för Arbetsplatstjänsten, samt hanterar trasiga datorer som serviceärenden på befintligt köp enligt ordinarie rutin, även efter november. Det finns även en liten möjlighet till direktupphandling via Ekonomiavdelningen men takbeloppet är begränsat för hela lärosätet.
Frågor om inköp besvaras av Inköps- och upphandlingssektionen på Ekonomiavdelningen.
Frågor om Arbetsplatstjänsten och service besvaras av IT-avdelningen.

Ekonomiavdelningen och IT-avdelningen. Kontaktpersoner: Susanne Ekman, susanne.ekman@su.se, för avtalsfrågor och Fidan Hansen, fidan.hansen@su.se, för frågor om Arbetsplatstjänsten.

 

 

 

 

Nyval av arbetsmiljöombud vid universitetet

 

Mandatperioden för nuvarande arbetsmiljöombud (tidigare kallade skyddsombud) gäller till sista december i år och ny mandatperiod börjar 1 januari 2020 till sista december 2022. Val av nya arbetsmiljöombud ska göras vid samtliga institutioner/motsvarande och förvaltningsavdelningar under november/december. Antalet arbetsmiljöombud är beroende av verksamhetens storlek och/eller art. För varje arbetsmiljöombud bör även en ersättare väljas. Finns det redan arbetsmiljöombud som kan tänka sig ytterligare en mandatperiod, så kan omval ske.
Då detta är ett förtroendeuppdrag är det viktigt att den/de medarbetare som väljs har sina kollegors förtroende. Det är medarbetarna som väljer vem som ska vara arbetsmiljöombud – inte arbetsgivaren/chefen, och det är sedan de fackliga organisationerna som formellt utser arbetsmiljöombuden. Det vanligaste är att arbetsmiljöombudet är fackligt ansluten, men det är inte nödvändigt.
Det är viktigt för oss som arbetsgivare att det finns arbetsmiljöombud, och därför är det även viktigt att ni som chefer uppmuntrar medarbetarna att välja arbetsmiljöombud. Ni kan med fördel möjliggöra detta genom av avsätta tid på t ex ett personalmöte, där medarbetarna får tid att diskutera frågan (utan chefens närvaro). Ni kan även be något av huvudskyddsombuden att komma ut och träffa medarbetarna för att berätta om vad det innebär att vara arbetsmiljöombud. Kontaktuppgifter till huvudskyddsombuden finns på Medarbetarwebben.
Huvudskyddsombuden kommer att skicka ut information om nyvalet till befintliga arbetsmiljöombud de närmaste dagarna. Det är även huvudskyddsombuden som administrerar själva nyvalet (den blankett som ska fyllas i) och sammanställer en lista på samtliga arbetsmiljöombud.
Ni som chefer behöver inte göra något särskilt kopplat till nyvalet, förutom att skapa förutsättningar för medarbetarna att själva välja arbetsmiljöombud.

Har ni frågor kring processen kan ni kontakta något av huvudskyddsombuden, eller Anna-Karin Huggare på Personalavdelningen, anna-karin.huggare@su.se.

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut två gånger varje månad, och med extrautskick om särskilda behov finns. Utskicken från 2011 och framåt finns tillgängliga i Mondo för mottagarna i gruppen ”Universitetsledn_info” och sedan till ”Filsamling”.

Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Linda Carlsson.