Policy om hantering av immateriella rattigheter vid Stockholms universitet (304 Kb)

 

Sidhuvud

 

11 november

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

Information in English below

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 28 oktober – 10 november

 

(http://rektorsblogg.su.se)

 

Universitetsstyrelsens budgetsammanträde

 

Öppen vetenskap: nya uppdrag – och gamla


Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Policy om hantering av immateriella rättigheter från 11 november 2021

 

Från den 11 november 2021 gäller ”Policy om hantering av immateriella rättigheter vid Stockholms universitet” (”IP-policy”). Policyn ersätter ”Riktlinjer avseende rätten till undervisningsmaterial” (se bifogad bilaga).

Syftet med policyn är att i samlad form redogöra för universitetets hållning i frågor om immateriella rättigheter och motsvarar i stort vad andra lärosäten i Sverige har antagit för policys. Universitetet har valt att betrakta arbetstagare med anställning som forskare, postdoktor och liknande anställningar som lärare, vilket bland annat innebär en rätt även för dessa kategorier att själva bestämma över sina forskningsresultat.

Policyn syftar även till att säkerställa att undervisningens kvalitet inte hämmas av oklara rättsförhållanden avseende immateriella rättigheter. Exempel på undervisningsmaterial som omfattas är presentationer som används i undervisningen, kompendier för seminarier, övningsfrågor och framföranden i samband med inspelningar.

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Björn Gustavsson, bjorn.gustavsson@su.se

 

 

 

Låsta lärosalar

 

Med anledning av att våra campus ännu inte är helt öppna, och att det förekommit stölder, är lärosalar i Albano och Frescati tillsvidare låsta. Det finns en tillfällig funktion som gör det möjligt att låsa upp en dörr med SU-passerkort, samt att låsa när man lämnar salen.
Mer information och instruktioner: Låsta lärosalar.

Fastighetsavdelningen. Kontaktperson: servicecenter@su.se

 

 

 

Workshop med The Conversation för forskare vid Stockholms universitet

 

Sedan hösten 2019 är Stockholms universitet medlemmar i stiftelsen bakom det digitala vetenskapsmagasinet The Conversation, där forskare skriver artiklar och kommenterar aktuella nyhetshändelser i världen. 

Den 15 och 24 november håller en av tidningens redaktörer digitala workshops för forskare vid Stockholms universitet som vill veta mer om hur det går till att bli publicerad. Workshopen är till för alla forskare och doktorander och ger en värdefull inblick i processen att skriva för The Conversation. 

Workshopen genomförs via Zoom och ges vid två tillfällen, 15 och 24 november. Båda tillfällena är på engelska.

 

Läs mer om workshopen.

Läs mer om The Conversation.

 

Kommunikationsavdelningen. Kontaktperson: Stefan Nyman, stefan.nyman@su.se

 

IN ENGLISH

 

Locked lecture rooms

 

Our campuses are not yet fully open, and there have been thefts. Because of this, lecture rooms in Albano and Frescati have been locked. However, for the time being, you can unlock a door with your SU access card, and also lock the room with your card when leaving.

Further information and instructions: Locked lecture rooms.

 

Property Management Office. Contact: servicecenter@su.se

 

 

 

 

Workshop with The Conversation for researchers at Stockholm University

 

Since the autumn of 2019, Stockholm University has been a member of the foundation behind the digital science magazine The Conversation, where researchers write articles and comment on current news and events in the world.

On November 15 and 24, one of the editors from the news desk in London will host online workshops open for any researcher or PhD student at the University. It will give valuable insight into the process of writing for the public in general and The Conversation in particular. Both workshops are in English.

 

Read more about the workshops.

Read more about The Conversation.

 

Communications Office. Contact: Stefan Nyman, stefan.nyman@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se.

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Johan Brandt.