Beslut om planering av verksamheten för sommarterminen 2021 (33 Kb)

 

Sidhuvud

 

11 mars 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

Bifogat finns rektorsbeslut om planering av verksamheten för sommarterminen 2021. 

 

Information in english below

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 26 februari – 11 mars

 

(http://rektorsblogg.su.se)

En glimt från ERA-arbetet

8 mars
 

Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll.

 

 

 

Rektorsbeslut med anledning av coronaviruset om planering av verksamheten för sommarterminen 2021

 

Covid-19 kommer i hög grad att fortsätta påverka universitetets verksamhet även under sommaren 2021. Undervisning och examination kommer därför att även under sommarterminen i huvudsak behöva genomföras digitalt. Alla som befinner sig på campus har ett ansvar att hjälpas åt att minska smittspridningen i enlighet myndigheternas föreskrifter och rekommendationer med anledning av sjukdomen covid-19.

 

Beslut

Undervisning och examination vid Stockholms universitet ska huvudsakligen bedrivas digitalt under sommarterminen 2021 och tills vidare i linje med de former som gäller enligt tidigare rektorsbeslut. Detta innebär fortsatt att undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro inte får samla fler än åtta personer och att inga salstentor ges.

 

Institutionerna ska utarbeta en närmare planering för undervisningen under sommarterminen. Planeringen ska meddelas studenterna på institutionens webbsida så snart som möjligt, dock senast den 15 april 2021.

 

Beslutet bifogas.

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Anna Riddarström, anna.riddarstrom@su.se

 

IN ENGLISH

 

President’s decision on planning activities for summer 2021 owing to the coronavirus

 

Covid-19 will to a large extent continue to affect the University during the summer of 2021. Teaching and examinations will therefore need to be carried out mainly online during the summer term. Everyone on campus has a responsibility to help reduce the transmission of Covid-19 in accordance with government regulations and recommendations.

 

Decision

Teaching and examinations at Stockholm University will mainly be conducted online during the summer term 2021 and until further notice, in line with previous decisions by the University President. This means that teaching that requires physical attendance must not gather together more than eight people and that no hall-based exams shall be conducted.

 

Each department shall prepare more detailed plans for teaching during the summer term. These plans should be communicated to students via the department’s website as soon as possible, and by 15 April at the latest.

 

The decision is attached (in Swedish).

 

Office of the President. Contact: Anna Riddarström, anna.riddarstrom@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se.

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Johan Brandt.