Sidhuvud

 

11 februari 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

 

Information in english below

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 29 januari – 11 februari

 

(http://rektorsblogg.su.se)

Finskan vid Stockholms universitet har fyllt 90

Bergianska – professuren och trädgården
 

Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll.

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Ny resepolicy tar mer miljöhänsyn

 

I december 2020 fattade rektor beslut kring universitetets nya rese- och mötespolicy. Ambitionen är att minska klimatavtrycket från resandet utifrån att universitetet ska vara koldioxidneutralt år 2040 och samtidigt möta kraven på internationalisering. Det innebär bland annat att ersätta resor med digitala mötesformer och alltid välja mer miljövänliga alternativ vid resande.


Policy för möten och resor


Personalavdelningen. Kontaktperson: Marie Högström, marie.hogstrom@su.se 

 

 

 

Välkommen att anmäla dig till Hållbarhetsforum 22 april 

 

Anställda och studenter är välkomna till Hållbarhetsforum den 22 april. Sprid gärna informationen till berörda inom din institution/centra.


Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet som syftar till att skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter. 

 

Årets tema är ”Från kris till hållbar samhällsutveckling". I inledningssamtalet möter vi rektor Astrid Söderbergh Widding samt Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, samt representanter från näringsliv, kultur, akademi och civilsamhälle. 

 

Paneldiskussioner med forskare vid universitetet och externa gäster samt parallella sessioner med fördjupning i olika ämnen följer efter huvudtalarna Mark Rhinard, Arne Jarrick och Astri Muren. Stina Oscarson, samhällsdebattör, dramatiker och författare, framför också en för forumet skriven betraktelse. Evenemanget blir digitalt.


Välkommen att anmäla dig på su.se/hallbarhetsforum – där även mer information finns.


Kommunikationsavdelningen. Kontaktperson: Sofia Fossum, sofia.fossum@su.se

 

 

 

Rektorsbeslut om uppdaterade regler för visuell identitet

 

I anslutning till en översyn av universitetets visuella identitet i framför allt digitala kanaler, har regler för visuell identitet uppdaterats. I översynen ingick även att möta de nya kraven om digital tillgänglighet i offentlig sektor. 

 

Styrdokumentet Regler för visuell identitet

 

Kommunikationsavdelningen. Kontaktperson: Elisabeth Lundmark elisabeth.lundmark@su.se

 

 

 

Anslutningen till obligatoriska IT-tjänster 

 

Rektor beslutade i december 2018 att göra fyra komponenter i IT-access obligatoriska för alla medarbetare med syftet att öka IT-säkerheten. Drygt hälften av institutionerna är helt klara med anslutningen och flera har infört några av komponenterna.

 

Det är nu viktigt att de institutioner som ännu inte är klara med anslutningen blir det, och för att säkerställa detta behöver en plan för slutförandet arbetas fram av berörda institutioner i samarbete med IT-avdelningen. Övergången till de obligatoriska komponenterna ska vara genomförd i sin helhet senast den 30 juni 2021.


Projektledaren för införandet, Björn Bjurfors, kommer att kontakta berörda institutioner för att påbörja planeringen av arbetet. Institutioner där samtliga datorer redan är anslutna till de obligatoriska komponenterna inom IT-access eller Arbetsplatstjänsten berörs inte av förändringen.

 

Mer information hittar du på http://su.se/itaccess och genom att klicka här.


IT-avdelningen. Kontaktperson: Björn Bjurfors, bjorn.bjurfors@su.se

 

IN ENGLISH

 

New travel policy has increased focus on environment

 

In December 2020, the University President made a decision on a new travel and meeting policy. The ambition is to reduce the climate footprint from travel on the basis that the University aims to be carbon neutral by 2040, while at the same time meeting requirements for internationalization. This means, among other things, replacing travel with digital meetings and always choosing more environmentally-friendly alternatives when travelling.


Read more: Policy for meetings and travel

Human Resources Office. Contact: Marie Högström, marie.hogstrom@su.se

 

 

 

Updated rules for visual identity

 

Updated rules for the University’s visual identity have been published following a review of primarily digital channels. The review also took into consideration the new requirements for digital accessibility in the public sector. 

 

Rules for the visual identity at Stockholm University


Communications Office. Contact: Elisabeth Lundmark, elisabeth.lundmark@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se.

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: t.f. kommunikationschef Liselott Törngren.