Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare 

Sidhuvud

 

1 oktober 2020

   

 

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare ULI till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare.

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 

 

(http://rektorsblogg.su.se)

 

Budgetpropositionen – strategi och sifferexercis

Årshögtidsdag – utan högtid


Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll.

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Nu lanseras universitetets nya svenska och engelska webbplatser

 

Den 2 oktober lanseras universitetets två centrala webbplatser, su.se och su.se/english, i en helt ny form och med ett innehåll som omarbetats från grunden inom ramen för projekt Webb2021. De nya webbplatserna har utvecklats med utgångspunkt i besökare och redaktörers behov och med höga krav på tillgänglighet och användbarhet.

Projektet löper nu vidare och i början av oktober lanserar de första institutionerna sina nya utbildningsingångar. Målet är att alla webbplatser som ligger i universitetets webbpubliceringssystem är lanserade i nya mallar till höstens antagningsomgång 2021. All information om projektet hittar du på su.se/webb2021.

Kommunikationsavdelningen. Kontaktperson: Anna Karin Haspe, annakarin.haspe@su.se

 

 

 

Nu måste alla offentliga aktörers webbplatser vara tillgängliga

 

Från den 23 september 2020 ska alla offentliga aktörers webbplatser vara tillgängliga. Kraven finns i lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Stockholms universitet är en statlig myndighet, liksom de flesta svenska lärosäten, vilket betyder att lagen gäller för våra webbar. Digital tillgänglighet innebär till exempel att innehållet på webbplatser, inklusive filmer, ska vara tillgängligt för dem som använder ett uppläsande hjälpmedel, eller att det ska gå att förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen. Syftet med den nya lagen är att göra digital offentlig service mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. 
Mer information. 

Kommunikationsavdelningen. Kontaktperson: Jan Löf, jan.lof@su.se

 

 

 

Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning

 

Den 1 oktober börjar ett nytt styrdokument gälla för hur etablering och avveckling av utbildning vid universitetet ska ske, Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning. Dokumentet innehåller t.ex. information om vilket underlag som behövs när en anhållan om att etablera/avveckla ett huvudområde, en kurs, ett utbildningsprogram eller ett forskarutbildningsämne ska lämnas till berörd områdes- eller fakultetsnämnd. Samtidigt som detta dokument börjar gälla upphävs Handläggningsordning för upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner (från 2013). De nya reglerna återfinns i Styrdokument – Regelboken på webben.

Ledningssekretariatet. Kontaktperson: Tove Holmqvist, tove.holmqvist@su.se.

 

 

 

E-signaturtjänst tillgänglig fr. o. m. 1 oktober

 

Den 1 oktober blir SUNETs e-signaturtjänst eduSign tillgänglig för alla medarbetare vid universitetet. Tjänsten finansieras av IT-avdelningen och är enkel att använda; inloggning sker med universitetskonto. E-signaturtjänsten ger självklart inga ytterligare befogenheter utöver besluts- och delegationsordningen. Mer information.

IT-avdelningen. Kontaktperson: Anders Håkansson, anders.hakansson@su.se

 

 

 

Oktober är informationssäkerhetsmånaden

 

I oktober infaller informationssäkerhetsmånaden som har temat ”Tänk säkert”. Informationssäkerhetsmånaden är en EU-övergripande kampanj som syftar till att höja medvetenheten och öka kunskapen gällande risker såväl i såväl arbetslivet som privatlivet.

Information är en av SU:s viktigaste och mest värdefulla tillgångar. Forskningsdata, utbildningsmaterial och olika former av personuppgifter är exempel på information som kan ha ett extra skyddsvärde och därmed behöver en säkerhetsmedveten hantering. Alla medarbetare vid universitetet är viktiga i arbetet med att upprätthålla god informationssäkerhet och för att underlätta i det arbetet erbjuds alla möjlighet att utöka sin kunskap på området. För att uppmärksamma informationssäkerhetsmånaden kommer därför varje medarbetare att få totalt fem e-postutskick utspritt under månaden. Utskicken kommer innehålla länkar till digitala aktiviteter i form av utbildningar och quiz. Mer information

IT-avdelningen. Kontaktperson: Benita Falenius, benita.falenius@su.se

 

 

 

Ny rutin för beställning av gas 

 

Fr.o.m. 1 oktober gäller nya rutiner för byte/beställning av gas. De tidigare fasta öppettiderna i gascentralen upphör och för att beställa eller byta ut en tom gasflaska så skapar du ett ärende i Serviceportalen under kategorin: "Beställning". För mer information: Beställ gas i Serviceportalen

Fastighetsavdelningen, Sektionen för service, Kontakt: servicecenter@su.se

 

IN ENGLISH

 

The new central websites launch this week

 

On 2 October, the university launch an updated look and content for su.se and su.se/English as outlined by the Webb2021 project. The new websites have been developed according to the needs of the audience and the web editors, and also meet stringent requirements for accessibility and usability.

The project continues onward, and the first departmental education sites will be launched in the beginning of October. The goal is to launch all websites in the university’s publishing system in the new templates by the fall admissions round 2021. More information on the project at su.se/webb2021.

Communications Office. Contact: Anna Karin Haspe, annakarin.haspe@su.se

 

 

 

All public sector websites must now be fully accessible

 

From 23 September 2020, the websites of all public sector authorities must conform to the law on accessibility to digital public service. Stockholm University, like most universities in Sweden, is a public sector authority, which means that the law also applies to our websites. Digital accessibility means that, for example the content of websites, including digital video, should be accessible for those using screen readers, or that elements on a webpage can be adjusted by the user for ease of reading. The aim of the new law is to make digital services more accessible, especially for people with disabilities. More information.

Communications Office. Contact: Jan Löf, jan.lof@su.se

 

 

 

E-signature service available from October 1

 

On October 1, SUNET's e-signature service eduSign will become available to all university employees. The service is funded by IT Services and is very easy to use; you use your university account to log in. The e-signature service obviously does not provide any additional powers beyond the university’s decision-making and delegation policy.

IT Services. Contact: Anders Håkansson, anders.hakansson@su.se

 

 

 

October is Cyber Security Month

 

October is Cyber Security Month, and the theme is “Think Safe”. Cyber Security Month is an EU-wide campaign aimed at raising awareness and increasing knowledge about the cyber security risks inherent in both professional life and private life.
Information is one of SU’s most important and valuable assets. Research data, educational materials and various forms of personal data are examples of information that may be particularly worthy of protection and thus require security-conscious processing.

All university employees play an important role in maintaining good cyber security. To facilitate the effort, everyone is being offered the opportunity to expand their knowledge in this area. To mark Cyber Security Month, all employees will thus receive a total of five emails distributed over the course of the month. These mailings will contain links to digital activities in the form of training sessions and quizzes. 
Further information 

IT Services. Contact: Benita Falenius, benita.falenius@su.se

 

 

 

New routine for ordering gas

 

Starting 1 October, a new routine applies for changing/ordering gas. There will be no fixed opening hours in the gas centre. To order or replace an empty gas bottle you simply create a request in Serviceportalen under the category: "Order". For more information: Ordering Gas in Serviceportalen

Property Management Office, Service Section, Contact: servicecenter@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. Utskicken från 2011 och framåt finns tillgängliga i Mondo för mottagarna. Gå in på  ”Universitetsledn_info” och sedan till ”Filsamling". Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Linda Carlsson.