Beslut om atergang till undervisning och examination pa campus (40 Kb)

 

Sidhuvud

 

1 juni 2021 – Extra utskick

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. Rektorsbeslutet bifogas.

 

Information in English below

 

LEDNINGSBESLUT

 

Beslut med anledning av coronaviruset om återgång till undervisning och examination på campus

 

Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationen om utbildning på distans för universitet och högskolor från den 1 juni. Beslutet från Folkhälsomyndigheten innebär att lärosätena från och med den 1 juni kan återgå till undervisning och examination på campus, utan formella begränsningar i antal studenter. Med anledning av detta har rektor beslutat att från 1 juni påbörja en gradvis öppning av universitetet gällande undervisning och examination.

 

Vid universitetet innebär detta att varje institution får bedöma möjligheten att bedriva viss verksamhet på plats redan under sommaren. Verksamheten bör i så fall planeras för att minimera risken för spridning av covid-19.

 

Från och med höstterminen kan de flesta moment utföras på plats om smittläget och vaccinationstäckning så tillåter. Undervisning för stora studentgrupper på plats i form av storföreläsningar etc. bör dock undvikas, särskilt i början av hösten.

 

All undervisning och examination ska genomföras enligt Folkhälsomyndighetens gällande regler och rekommendationer om avstånd, undvikande av trängsel, handtvätt med mera för att minska risken för smittspridning.

 

Tidigare beslut om att salstentor ej ska genomföras upphävs. Salstentor kan alltså åter genomföras, men av praktiska skäl i nuläget endast i institutionernas egen regi.

 

Sedan tidigare har Central tentamensadministration tagit emot bokningar för tentamenstillfällen från och med 1 november. Under perioden 1–4 juni öppnar de även för bokningar som avser tentamenstillfällen från 29 september till 31 oktober.

 

Beslutet bifogas.

 

Mer information hos Folkhälsomyndigheten om gällande rekommendationer:

 

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler, se särskilt gällande universitet och högskolor.

 

Inför sommaren och hösten 2021 – information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna.

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Anna Riddarström, anna.riddarstrom@su.se

 

IN ENGLISH

 

President's decision on returning to campus-based teaching and examinations

 

The Swedish Public Health Agency has withdrawn the recommendation on distance education for universities, from 1 June. This decision means that universities can return to campus-based teaching and examinations from this date, without any formal limitations regarding student numbers. As a consequence, the University President has decided to proceed with a gradual opening of the University from 1 June, regarding both teaching and examination.

 

For Stockholm University, this means that each department may wish to assess the possibility of conducting certain activities on site, already during the summer. In this case, activities should be planned in such a way as to minimize the risk of contributing to the spread of covid-19.

 

From the autumn semester, most activities can be carried out on campus if the level of the spread of infection and vaccination coverage allow. Teaching for large groups of students on campus, for example in the form of large-scale lectures, should however be avoided, especially in early autumn.

 

All teaching and examination must be carried out in accordance with the Swedish Public Health Agency's current rules and recommendations regarding distance, avoidance of congestion, hand washing, etc. to reduce the risk of the spread of infection.

 

Previous decisions that hall-based exams should not be carried out are hereby revoked. Hall-based examinations may therefore be carried out again but, for practical reasons, only under the auspices of the departments at present.

 

The Central Examination Services has previously been able to accept bookings for examinations from 1 November. During the period 1-4 June, it will also be possible to make bookings relating to examinations from 29 September to 31 October.

 

See decision in attached file (in Swedish).

 

More information on applicable recommendations:

 

Maximum number of participants in different gatherings and premises (in Swedish)

 

Information on covid-19 and education (in Swedish)

 

Government plan for phasing out restrictions

 

Office of the President. Contact: Anna Riddarström, anna.riddarstrom@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se.

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Johan Brandt.