Här kommer viktig information, tidsplanering och processer för Knut och Alice Wallenbergs stiftelses utlysning av projektanslag 2020 där sökandes föransökan ska skickas in av dig prefekt/motsv. till undertecknad (leif.jarlebark@su.sesenast måndagen den 19 augusti 2019. Att detta ska göras via prefekt/föreståndare är för att säkerställa att ansökan har institutionens stöd och att du är införstådd med eventuella indirekta (mer)kostnader som ett beviljat projekt kan medföra (KAW står t ex endast för en del av de indirekta kostnaderna, inkl. lokalkostnader, och endast för lönekostnadspåslag upp till 50%, dvs något mindre än den faktiska kostnaden för LKP).

 

Kort om projektansökningar till KAW

Stiftelsen stöder projekt av hög vetenskaplig potential företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Projekten skall i normalfallet vara av grundvetenskaplig karaktär fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning. Ett projekt skall ha en fristående målsättning och inte endast utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet eller andra påbörjade projekt. Ingen begränsning i antalet forskargrupper eller sökt belopp föreligger. För ämnen där forskning är av generisk natur t.ex. matematik kan ett projekt utgöras av gemensam konceptutveckling. 

Ett normalprojekt har en budget på 15-50 mnkr med en löptid på 3-5 år. Bland "forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential" prioriteras projekt inom nya forskningsområden, framförallt av gränsöverskridande karaktär där svenska forskare intar en internationell tätposition. I enlighet med Stiftelsens regler skall rektor eller motsvarande godkänna ansökan.

 

Nyheter för i år!

·        Ökad jämställdhet för KAW:s projektanslag! I sitt jämställdhetsarbete har KAW tagit fram en innovativ plan för att få en bättre könsbalans i beviljade projektanslag (se bifogat brev, läs särskilt femte stycket). Därför ber jag er att särskilt uppmuntra och föra fram kvinnliga huvudsökande!

·        Föransökan tillåts nu vara max 4 sidor, varav ca 3 sidor kort projektplan. P.g.a. att KAW nu sambedömer huvudsökande och medsökande ska därtill bifogas CV inkl. högst tio utvalda vetenskapliga publikationer för huvudsökande och samtliga medsökande (max. 2 sid. per person).

·        Granskning och prioritering på områdesnivå kommer att ges större vikt redan vid föransökan. Därför ska även prefektens motivering/underlag till rektors stödbrev om max. 2000 tecken bifogas föransökan.

 

Påminnelse om fjolårets ändring av Stiftelsens policy för projektanslag

·        En projektgrupp utgörs av två till fem forskare som samarbetar kring en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.

·        Gruppens sammanlagda kompetens kommer att bedömas i Stiftelsens utvärdering, dvs inte huvudsökande och medsökande var för sig.

·        Huvudsökande skall ha fast anknytning till svenskt lärosäte och tillbringa minst 70% av sin arbetstid i Sverige. Medsökande skall tillbringa minst 50% av sin arbetstid i Sverige.

 

Nedanstående kriterium kommer att vara viktigt i Stiftelsens utvärderingsprocess:

·        Projekt prioriteras där det är uppenbart att forskarnas komplementära kompetenser gör det möjligt att ta sig an hypoteser och frågeställningar som varje individuell forskare skulle ha svårt att själv angripa.

                                  

Kort om intern granskning och prioritering

Den interna prioriteringsprocessen görs på områdesnivå inom det humanvetenskapliga respektive naturvetenskapliga området. Vicerektor för respektive område har utsett en grupp bestående av dekaner/prodekaner/sektionsdekaner som läser och prioriterar föransökningar, d.v.s. gör ett urval utifrån kriterierna för resp. stiftelse och utlysning. Prioriterade sökande får utveckla fullständig ansökan inkl. budget. Prioriterade sökande erhåller rektors stödbrev efter att ansökan och budgetdokument godkänts. Sista ansökningsdag hos Stiftelsen är den 1 februari. 

 

Detaljerad information om utlysningen, bedömningskriterier, universitetets tidsplan och interna processer finns i bifogade och länkade dokument och sidor. Bifogat samt på Medarbetarwebben finns även blankett för föransökan.

 

Bifogade dokument

·         Information om utlysningen till sökande och prefekter (tidsplan, arbetsordning) (21 Kb)

·         Blankett för föransökan (164 Kb) (finns även att ladda ned på su.se/wallenbergstiftelserna)

·         Brev från Stiftelsen om ”Ökad jämställdhet för KAW:s projektanslag” (66 Kb)

 

Viktiga länkar

·        KAW:s webb: https://kaw.wallenberg.org/ och på engelska: https://kaw.wallenberg.org/en  

·        Utlysning: https://kaw.wallenberg.org/utlysningar/forskningsprojekt-av-hog-vetenskaplig-potential och på engelska: https://kaw.wallenberg.org/en/calls/research-projects-high-scientific-potential

·        Direktlänk till bedömningskriterier för projektutvärdering: https://kaw.wallenberg.org/node/1585 och på engelska: https://kaw.wallenberg.org/en/assessment-criteria-evaluation-project-grants)  

·        På våra sidor om Wallenbergstiftelserna på Medarbetarwebben hittar du allmän information och riktlinjer, blanketter, information om utlysningen, m.m. Börja här:www.su.se/wallenbergstiftelserna   

 

Vi är tacksamma om du sprider denna information till forskare vid din institution!

 

Senast måndagen den 19 augusti behöver jag kompletta föransökningar från din institution inkl. kort stödbrevsunderlag (max 2000 tecken).

 

Har du eller dina forskare frågor? Maila dem till mig, universitetets kontaktperson för Wallenbergstiftelserna: leif.jarlebark@su.se (åter från semester den 15 juli). Min kollega, projektekonom Anne Stenberg (anne.stenberg@su.se) svarar på frågor rörande budget. 

 

PS. Om någon undrar: Wallenberg Academy Fellows utlyses nu endast vartannat år (2021, 2023 och 2025), nästa internprocess vid SU startar hösten 2020.