Sidhuvud

 

december 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Information about good research practice in publication. For English, see below.

 

Gemensamt ansvar för god forskningssed inom publicering

 

 

Det vetenskapliga publiceringslandskapet växer och utvecklas på ett sätt som ökar möjligheten att öppet tillgängliggöra forskning. Detta är i grunden något positivt och bidrar till att nå målet om öppen vetenskap. Samtidigt kan förändringarna innebära nya utmaningar för dig som ska orientera dig i detta landskap. Stockholms universitetsbibliotek erbjuder stöd kring detta. Vissa utmaningar har betydelse för din möjlighet att ta ansvar för att främja och värna god forskningssed och undvika avvikelser från god forskningssed i publiceringssammanhang. I detta utskick berättar vi om några viktiga aspekter av detta och informerar om vart du kan vända dig för att få stöd. Ytterligare information om god forskningssed i publicering och kommunikation finns på våra etiksidor.  

 

Granskningsprocessen är viktig

 

En viktig del i att ta ansvar för god forskningssed är att se till att forskning som publiceras genomgår någon form av granskning för att säkerställa att den lever upp till den standard som gäller inom det aktuella fältet. Granskningsprocessen kan se ut på olika sätt. Förhandsgranskning genom olika former av kollegial granskning (“peer review”) är fortfarande den dominerande modellen, men sådan granskning kan också ske i efterhand, beroende på vilken publikationskanal det rör sig om. Som forskare är det ditt ansvar att bedöma att de tidskrifter du medverkar i lever upp till etablerad standard vad gäller granskning. Universitetsbiblioteket erbjuder stöd kring detta.

 

Se upp för rovtidskrifter!

 

En del av ditt ansvar består i att undvika samröre med så kallade “rovtidskrifter”, som kännetecknas av att de åsidosätter publiceringsetiska principer (i synnerhet krav på granskning) till förmån för ekonomisk vinning. Rovtidskrifter kontaktar ofta forskare på eget initiativ och utlovar snabb publicering, men ger samtidigt falsk eller vilseledande information om bland annat granskningsprocesser och publiceringsavgifter. Det är också vanligt att forskare bjuds in till redaktionellt arbete under falska förespeglingar att det rör sig om en seriös tidskrift. Ofta är rovtidskrifterna relativt enkla att känna igen, men ibland är de svårare att skilja från seriösa aktörer. Ibland utnyttjas etablerade tidskrifters namn genom att liknande namn och logotyp används av rovtidskriften. Enligt ALLEA:s Code of Conduct for Research Integrity, som ligger till grund för universitetets forskningsetiska policy, är det en oacceptabel avvikelse från god forskningssed att etablera eller stötta rovtidskrifter. Praktiska råd om hur du undviker tidskrifter och förlag som försöker utnyttja situationen finns på webbplatsen för projektet Think.Check.Submit

 

Det finns stöd att få

 

Om du behöver stöd i frågor som rör god forskningssed inom publicering är du välkommen att kontakta etikstödfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd, etik@fs.su.se. Har du frågor som rör öppen vetenskap eller hantering av forskningsdata, kontakta forskningsdatateamet, opendata@su.se. För övrigt stöd kring publicering, kontakta publish@su.se.

 

 

 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

 

 

 

 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER TILL ETIKSTÖDSFUNKTIONEN 

 

 

Kontakta etikstödsfunktionen: etik@fs.su.se

Du kan också vända dig direkt till någon av oss:

Jonas Åkerman, jonas.akerman@su.se, (08-16) 4995
Sara Belfrage, sara.belfrage@su.se, (08-16) 4912

 

 

 

 

 

Shared responsibility for good research practice in publication

 

 

The landscape of scientific publication is growing and developing in ways which increase the possibilities for open access to research. This is fundamentally something good and contributes to reaching the goal of open science. At the same time, these changes may bring new challenges when you navigate in this landscape. Stockholm University Library offers support concerning this. Some challenges concern the responsibility for promoting and protecting good research practice and the avoidance of deviations from good research practice in publication. In this email we present some important aspects of this and give advice as to where you can turn for support. More information about good research practice in publication and communication can be found on our website on research integrity and ethics.  

 

The review process is important

 

An important part of taking responsibility for good research practice is ensuring that research which is published undergoes some form of review so that it meets the standards of the field in question. The review process may vary. Pre-review through different forms of peer review is still the dominant model, but review can also take place after publication, depending on the publication channel in question. It is your responsibility as a researcher to ascertain that the journals in which you are involved live up to established review standards. The University Library provides support in this area. 

 

Beware of predatory journals!

 

One part of your responsibility is to avoid collaboration with so-called “predatory journals”, which are characterized by disregarding principles of publication ethics (primarily review requirements) in favour of economic gain. Predatory journals often initiate contact with researchers and promise fast publication, while giving false or misleading information on for example review processes and publication fees. Researchers are also commonly invited to do editorial work under false pretence that the journal is serious. Predatory journals are often relatively easy to recognize, but sometimes they are more difficult to distinguish from serious actors. On occasion the names of established journals are exploited by predatory journals taking similar names and logos. According to the ALLEA Code of Conduct for Research Integrity, which forms the basis for the University's research integrity and ethics policy, it is an unacceptable research practice to establish or support predatory journals. Practical advice on how to avoid journals and publishers trying to take advantage of the situation can be found om the website of the project Think.Check.Submit.

 

Support is available

 

If you need support in matters concerning good research practice in publishing, you are welcome to contact the ethics support function at the Office for Research, Engagement and Innovation Services: etik@fs.su.se. If you have questions concerning open science or handling of research data, contact the Research Data Management Team, opendata@su.se. For other support regarding publishing, contact publish@su.se.

 

 

 

 

 

IMPORTANT TO REMEMBER

 

 

 

 

CONTACT THE ETHICS SUPPORT FUNCTION

 

 

Contact the ethics support function: etik@fs.su.se

You may also contact one of us directly:

Jonas Åkerman, jonas.akerman@su.se, (08-16) 4995
Sara Belfrage, sara.belfrage@su.se, (08-16) 4912