Sidhuvud

 

april 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Information about good research practice. For English, see below.

 

Så främjar vi tillsammans god forskningssed

 

 

Du har ett ansvar

 

Alla vid Stockholms universitet har ett ansvar för att följa, främja och värna god forskningssed. Det innebär bland annat att hålla sig informerad om gällande regler och riktlinjer, samt att följa dessa i sitt arbete. Du hittar mer information om god forskningssed och vad du behöver göra för att ta ditt ansvar på universitetets webbsidor om forskningsetik. Du bör bland annat bekanta dig med universitetets forskningsetiska policy, som du hittar i Regelboken på medarbetarwebben.

 

Vissa har ett särskilt ansvar

 

Med vissa roller, t.ex. prefekt eller handledare, följer ett särskilt ansvar för att skapa goda förutsättningar för andra att ta sitt individuella ansvar. Men vi har alla ett ansvar att på bästa sätt utnyttja dessa förutsättningar och bidra till att skapa goda miljöer för öppna och välinformerade samtal om forskningsetiska frågor.

 

Det finns stöd att få

 

Universitetet erbjuder råd och stöd i forskningsetiska frågor. Detta tillhandahålls främst av etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd, som även anordnar olika aktiviteter inom detta ämne. Du når etikstödsfunktionen enklast via etik@fs.su.se (se nedan för ytterligare kontaktuppgifter).

 

Information och aktiviteter

 

Information om god forskningssed finns på universitetets webbsidor om forskningsetik. Där annonseras även de aktiviteter som anordnas av etikstödsfunktionen. Bland annat bjuds alla medarbetare in till informationsträffar om den nya forskningsetiska policyn den 21 april (på svenska) och den 29 april (på engelska).

 

Vi erbjuder även workshops om The European Code of Conduct for Research Integrity, publicerad av ALLEA (2017), som pekas ut som ett centralt referensdokument i den forskningsetiska policyn och är bindande för alla som erhåller forskningsmedel genom EU:s ramverksprogram Horizon Europe. Workshopen fokuserar på hur kodexen kan tillämpas i praktiken och kan anpassas efter behov och önskemål, läs mer här.

 

 

 

 

LÄNKAR OCH KONTAKTUPPGIFTER

 

• Webbsidor om forskningsetik
• Stockholms universitets forskningsetiska policy
• Informationsmöte på svenska om den forskningsetiska policyn (21 april)
• Informationsmöte på engelska om den forskningsetiska policyn (29 april)
• Workshop om The European Code of Conduct for Research Integrity

Kontakta etikstödsfunktionen: etik@fs.su.se

Du kan också vända dig direkt till någon av oss:

Jonas Åkerman, jonas.akerman@su.se, (08-16) 4995
Sara Belfrage, sara.belfrage@su.se, (08-16) 4912

 

 

 

 

 

Promoting good research practice together

 

 

You have a responsibility

 

Everyone at Stockholm University has a responsibility to follow, promote and protect good research practice. This includes, among other things, to keep oneself informed about rules and guidelines and to follow these in one’s daily work. You will find more information about good research practice and what you need to do in order to fulfil your responsibility at the university’s website on research integrity and ethics. Among other things, you should acquaint yourself with the university’s research integrity and ethics policy, which you find on the staff webpages under Rules and Regulations.

 

Some have special responsibilities 

 

Some roles, e.g. head of department or supervisor, entail a special responsibility to create good preconditions for others to take their individual responsibility. But we all have a responsibility to realise this possibility and to contribute to creating good environments for open and well informed discussions about research integrity and ethics.

 

We offer support

 

The University offers support on matters concerning research integrity and ethics. This support is primarily given by the ethics support function at the Office for Research, Engagement and Innovation Services, which also arranges various activities on this topic. The easiest way to reach the ethics support function is to send an e-mail to etik@fs.su.se (see below for further contact details).

 

Information and activities

 

Information about good research practice can be found at the university’s website on research integrity and ethics, together with announcements of activities arranged by the ethics support function. Among other things, all co-workers are invited to information meetings about the new research ethics and integrity policy on the 21st of April (in Swedish) and the 29th of April (in English).

 

 

We also offer a workshop on The European Code of Conduct for Research Integrity, published by ALLEA (2017), which is singled out as a central reference document in the research ethics and integrity policy and which is binding for anyone receiving funding through EU:s framework program Horizon Europe. The workshop focuses on how to implement the code in practice and can be adapted to your needs and wishes, read more here.

 

 

 

LINKS AND CONTACT DETAILS 

 

• Web pages on research integrity and ethics
 Stockholm University’s research integrity and ethics policy
 Information meeting on the research integrity and ethics policy, Swedish (21 April)
• Information meeting on the research integrity and ethics policy, English (29 April) 
• Workshop on The European Code of Conduct for Research Integrity

 

Contact the ethics support function: etik@fs.su.se

You may also contact one of us directly:

Jonas Åkerman, jonas.akerman@su.se, (08-16) 4995
Sara Belfrage, sara.belfrage@su.se, (08-16) 4912