Avsteg från kursplan möjligt även i vår, restriktioner för fysiska evenemang

 

För att minska smittspridningen av Covid-19 fortsätter avsteg från kursplaner exempelvis vad gäller examinationsform vara möjliga även under första halvan av vårterminen 2022. Från och med 1 december gäller också nya restriktioner och rekommendationer för fysiska evenemang.

 

 

Avsteg från kursplaner

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) anger i en rättslig bedömning att det under pandemin är möjligt för lärosätena att göra avsteg från kursplaner om det är nödvändigt ur smittskyddssynpunkt och om beslut om ändring av kursplaner enligt ordinarie processer inte är möjlig av tidsskäl. Det är därför universitetets bedömning att avsteg från kursplaner är möjliga av smittskyddsskäl så länge ingen annan information ges från UKÄ. Med hänsyn till det nuvarande smittläget är det universitetets bedömning att avsteg vid behov kommer att kunna fortsätta göras åtminstone under första halvan av vårterminen 2022. Som tidigare gäller denna möjlighet under förutsättning att beslut om avsteg från kursplaner fattas av prefekt efter hörande av studentrepresentanter och att studenterna på kursen informeras tydligt om ändringen. Det är viktigt att besluten i dessa fall dokumenteras och är utformade så att det är tydligt vilken kurs som avses och vilken undervisning och/eller examination som ändrat form.

 

 

Nya föreskrifter gällande fysiska evenemang

De nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus, dvs evenemang dit allmänheten är inbjuden eller har tillträde. De gäller således inte vår vanliga undervisning eller examinationer (utom disputationer), konferenser med sluten inbjudningslista, skolbesök, etc. Däremot omfattas disputationer, öppna föreläsningar, konserter och liknande.

 

Du kan läsa en sammanfattning av de nya föreskrifterna på Folkhälsomyndighetens webbplats här, och beslutet i sin helhet här.  

 

För dig som ordnar evenemang inom ramen för Stockholms universitet, vare sig det är i våra egna eller i externa lokaler, och som omfattas av de nya restriktionerna, är det viktigt att tänka på följande:

 

Den som ordnar en allmän sammankomst med upp till 100 deltagare (inklusive personal, talare, etc.) är skyldig att

 

  1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
  2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
  3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
  4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
  5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta
  6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

 

En mall för dokumentation och uppföljning av smittskyddsåtgärder kommer att tas fram och publiceras inom kort.

 

Den som ordnar en allmän sammankomst med fler än 100 deltagare ska dessutom se till att

 

  1. deltagarna har en anvisad sittplats
  2. sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap
  3. antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer

 

Stockholms universitet rekommenderar stor försiktighet när det gäller att planera evenemang för fler än 100 deltagare. Överväg istället möjligheten att helt eller delvis arrangera ditt evenemang digitalt. Om du planerar ett fysiskt evenemang, exempelvis en disputation, där du är osäker på om deltagarantalet kommer nå 100, säkerställ från början en tillräckligt stor lokal, eller ännu hellre möjlighet för delar av publiken att delta digitalt.

 

Möjlighet att ha fler än 100 deltagare med tillämpning av kontroll av vaccinationsbevis tillämpas i nuläget inte vid Stockholms universitet. Det är utifrån en bestämmelse i regeringsformen för närvarande oklart om en myndighet kan tillämpa krav på uppvisande av vaccinationsbevis. En utredning kring detta pågår i samverkan med andra lärosäten. Tills det är utrett kommer Stockholms universitet inte att tillämpa kravet på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

 

 

Kommer Stockholms universitet att övergå till utbildning på distans?

I nuläget finns inga beslut eller rekommendationer från regeringen eller Folkhälsomyndigheten om övergång till utbildning på distans inom högre utbildning. Folkhälsomyndigheten överlämnade dock den 2 december en rapport till regeringen om möjliga kommande restriktioner som kan vidtas om smittspridning och belastning på sjukvården ökar. Du kan läsa den här. I de scenarier som presenteras i rapporten finns rekommendationer till universitet och högskolor som kan innebära att universitetets verksamhet påverkas. Vid en presskonferens 2 december aviserade regeringen och Folkhälsomyndigheten att ytterligare rekommendationer kan komma att presenteras under vecka 49. Det första steget i Folkhälsomyndighetens föreslagna rekommendationer blir i så fall att undvika trängsel och större samlingar samt övergång till digitala möten där så är möjligt. Universitetet följer utvecklingen och återkommer med mer information så snart sådan blir tillgänglig.

 

https://www.su.se/medarbetare/medarbetarnotiser/avsteg-fr%C3%A5n-kursplan-m%C3%B6jligt-%C3%A4ven-i-v%C3%A5r-restriktioner-f%C3%B6r-fysiska-evenemang-1.586447